Έρευνα επί του τίτλου των αντισωμάτων έναντι της Νόσου του Gumboro σε ωοτοκες όρνιθες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈρευνα επί του τίτλου των αντισωμάτων έναντι της Νόσου του Gumboro σε ωοτοκες όρνιθες (EL)
Antibody level of Infectious Bursal Disease (IBD) in layers (EN)

TAMBOURATZIS (Δ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ), D.
XYLOURI-FRANGIADAKI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), E.
SAMUHOS (Μ. ΣΑΜΟΥΧΟΣ), M.
STOFOROS (Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ), E.

Στην εργασία αυτή γίνεται προσδιορισμός του τίτλου των αντισωμάτων για τη Νόσο του Gumboro (NG) με τη δοκιμασία ELISA, συμφωνά με το εφαρμοζόμενο εμβολιακό πρόγραμμα της εκτροφής. Ο προσδιορισμός έγινε σε πληθυσμό 120.000 περίπου ωοτόκων ορνίθων οιαφόρων ηλικιών σε έξι πειραματικές ομάδες. Η αιματοληψία γινόταν ανά δεκαπενθήμερο. Λιαπιστώθηκε ότι ο μέσος τίτλος των αντισωμάτων ήταν σε χαμηλά επίπεδα και ότι ο συντελεστής μεταβλητότητας τους ήταν υψηλός, γεγονότα που σημαίνουν ότι δεν υπήρχε ομοιομορφία του τίτλου των αντισωμάτων στον ορνίθειο πληθυσμό. Επομένως, το εφαρμοζόμενο εμβολιακό πρόγραμμα δεν προκαλούσε ισχυρή ενεργό ανοσία έναντι της NC στην ηλικία των 3-17 μηνών, του υπό εξέταση ορνιθείου πληθυσμού. (EL)
The detection of the antibody level of Gumboro Disease was performed using ELISA. The test was conducted on 6 experimental groups of different ages from a total number of about 120,000 layers. The blood testing occurred every two weeks without altering the established program of vaccination of the flock. It was ascertained that the average title of antibodies was at a low level and the coefficient of variation (CV) was high, which means that there was no uniformity in the title of antibodies in the bird population. This could be due to the fact that the vaccinations were random without the necessary criteria for application being taken into account. This has the unfortunate consequence that the bird population does not have sufficient immunity for their own protection against the disease. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αντισώματα (EL)
Ωοτόκες όρνιθες (EL)
Νόσος Gumboro (EL)
Infectious bursal disease (EN)
Antibodies (EN)
Layers (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 3 (1998); 182-188 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 3 (1998); 182-188 (EN)

Copyright (c) 2018 E XYLOURI-FRANGIADAKI, M SAMUHOS, D TAMBOURATZIS, E STOFOROS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.