Εντερικά πρωτόζωα των ζώων σε περιοχές της Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕντερικά πρωτόζωα των ζώων σε περιοχές της Μακεδονίας (EL)
Intestinal protozoa of animals in Macedonia (EN)

SOTIRAKI (Σ.Τ. ΣΩΤΗΡΑΚΗ), S. T.
PAPAZACHARIADOU (Μ.Γ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ), M. G.
HIMONAS (Χ. Α. ΧΕΙΜΩΝΑΣ), C. Α.
ANTONIADOU-SOTIRIADOU (Κ.Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ), K. S.

Εξετάστηκαν δείγματα κοπράνων από 100 βοοειδή (Bos taurus, 2-5 ετών), 70 βουβάλια (Bubalus bubalis, 2-5 ετών), 273 πρόβατα (2-5 ετών), 147 αίγες (1-5 ετών), 110 ίππους (5-25 ετών), 141 χοίρους (2 μηνών-4 ετών), 8 αρκούδες (2-30 ετών), 103 γάτες (1-7 ετών) και 291 όρνιθες (35 ημερών-4 ετών) για την αναζήτηση εντερικών πρωτόζωων. Όλα τα ζώα ήταν κλινικώς υγιή και προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας. Από τα 8 είδη εντερικών πρωτόζωων που βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, το υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης κατά είδος ζώου ήταν: Entamoebaspp σε βοοειδή (92%), βουβάλια (100%), πρόβατα (70,6%), αίγες (56,5%), Balantidium coli σε χοίρους (68,8%), Buxtonella sulcata σε βουβάλια (100%), Blastocystis spp σε όρνιθες (63,9%), αρκούδες (75%), βουβάλια (100%), Eimeria spp σε ίππους (54,4%), βουβάλια (100%), Giardia spp σε γάτες (20,3%) και βουβάλια (100%). Τα πρωτόζωα που βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ορισμένους ξενιστές είναι: Cryptosporidium spp σε ίππους, αίγες και γάτες· Giardia spp σε βουβάλια, πρόβατα, αίγες, γάτες και όρνιθες· Blastocystis spp σε ίππους, βουβάλια, πρόβατα, χοίρους, γάτες, αρκούδες και όρνιθες· Entamoeba spp σε βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες, χοίρους, γάτες, αρκούδες και όρνιθες · Buxtonella sulcata σε βοοειδή και βουβάλια· Eimeria spp σε βουβάλια. Επιπλέον, κατά την παρούσα έρευνα, η ανεύρεση ορισμένων πρωτόζωων αναφέρεται για πρώτη φορά σε ορισμένους ξενιστές όπως: Blastocystis σε ίππους, πρόβατα, βουβάλια και αρκούδες· Balantidium σε πρόβατα και αίγες· Entamoeba σε βουβάλια και αρκούδες και Giardia σε βουβάλια και όρνιθες. (EL)
The infection with intestinal protozoa of clinically healthy animals which was as follows:100 cattle (Bos taurus europeus aged 2-5 years), 70 buffaloes (Bubalus bubalis, 2-5 years), 273 sheep (2-5 years), 147 goats (1-5 years), 110 horses (5-25 years), 141 pigs (2 months-4 years), 8 bears (2-30 years), 103 cats (1-7 years) and 291 chickens (35 days-4 years),it was investigated in certain areas of Macedonia. Determination of the prevalence of infection was based on faecal examination. Eight species of intestinal protozoa were identified. The most prevalent protozoa per animal were: Entamoeba spp. in cattle (92%), buffaloes (100%), sheep (70.6%) and goats (56.5%); Balantidium spp. in pigs (68.8%); Buxtonella sulcata in buffaloes (100%); Blastocystis spp. in chickens (63.9%), bears (75%) and buffaloes (100%); Eimeria spp. in horses (54.5%) and buffaloes (100%) and Giardia spp. in cats (20.3%) and buffaloes (100%). The following genera are reported here for the first time in some hosts in Greece: Cryptospporidium in horses, goats and cats, Giardia in buffaloes, sheep, goats, cats and chickens, Blastocystis in horses, buffaloes, sheep, pigs, cats, bears and chickens, Entamoeba in cattle, buffaloes, sheep, goats, pigs, cats, bears and chickens, Buxtonella sulcata in cattle and buffaloes and Eimeria in buffaloes. Furthermore, this appears to be the first report of Blastocystis in horses, sheep, buffaloes and bears, Balantidium in sheep and goats, Entamoeba in buffaloes and bears and Giardia in buffaloes and chickens. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εντερικά πρωτόζωα (EL)
θηλαστικά (EL)
πτηνά (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 300-306 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 300-306 (EN)

Copyright (c) 2018 CA HIMONAS, KS ANTONIADOU-SOTIRIADOU, ST SOTIRAKI, MG PAPAZACHARIADOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.