Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποβολές προβάτων και αιγών από Salmonella abortus ovis (EL)
Epizootiological. Study of sheep and goat abortion by Salmonella abortus ovis in Greece (EN)

GIANNATI-STEFANOU (Α. ΓΙΑΝΝΑΤΗ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ), A.
BOURTZI-HATZOPOULOU (Ε. ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ), E.
SARRIS (Κ. ΣΑΡΡΗΣ), K.
XENOS (Γ. ΞΕΝΟΣ), G.

Στην παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν στοιχεία από περιστατικά αποβολών προβάτων και αιγών που διερευνήθηκαν στο Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, τη δεκαετία του 1980. Από τα στοιχεία αυτά προέκυψε, ότι τα ποσοστά των θετικών στη Salmonella abortus ovis (SAO) ποιμνίων προβάτων και αιγών, που διαπιστώθηκαν με απομόνωση του βακτηρίου, κυμάνθηκαν από 1,69% μέχρι 19,35%. Τα αντίστοιχα ποσοστά των ορολογικά θετικών στη SAO ποιμνίων κυμάνθηκαν από 2,7% μέχρι 47% περίπου. Το ποσοστό των προσβεβλημένων ποιμνίων προβάτων, που διαπιστώθηκαν μετά την απομόνωση της SAO, ήταν πολύ μεγαλύτερο του αντιστοίχου ποσοστού των ποιμνίων αιγών (11,25% έναντι 6% των αιγών). (EL)
The epizootiological data concerning sheep and goat abortion cases were studied between 1980-1989. The abortion cases were investigated by cultural or serological exaninations. From the affected flocks, where abortions took place, 1.69% to 19.35% were considered as infected by Salmonella abortus ovis SAO after isolation of the organism. The serological examinations of flocks with abortions, revealed a positivity to SAO of 2.7% to 47%. The infected sheep flocks, that were ascertained by isolation of SAO prevailed against the corrensponding goat herds with an average of 11.25% to 6% respectively. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αποβολές (EL)
Salmonella abortus ovis (EL)
επιζωοτιολογία (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 93-98 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 93-98 (EN)

Copyright (c) 2018 A GIANNATI-STEFANOU, E BOURTZI-HATZOPOULOU, K SARRIS, G XENOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.