Εργαστηριακή διερεύνηση της ελλιπώς μελετημένης στην Ελλάδα λεπτοσπείρωσης των μικρών μηρυκαστικών: προβλήματα και συστάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕργαστηριακή διερεύνηση της ελλιπώς μελετημένης στην Ελλάδα λεπτοσπείρωσης των μικρών μηρυκαστικών: προβλήματα και συστάσεις (EL)
Laboratory investigation of adult small ruminant Leptospirosis, a neglected infection in Greece: problems and recommendations (EN)

BILLINIS (Χ. ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ), C. H.
KRITAS (Κ.Σ. ΚΡΗΤΑΣ), C. S.
BURRIEL, R. A.
BISIAS (Α.Γ. ΜΠΙΣΙΑΣ), A. G.

Η λεπτοσπείρωση στην Ελλάδα είναι μια παραμελημένη μόλυνση. Τα μικρά μηρυκαστικά, ιδιαίτερα τα πρόβατα, αν και θεωρούνται τυχαίοι ξενιστές του γένους Leptospira, θα μπορούσαν να γίνουν πηγές διασποράς παθογόνων ορότυπων. Ως εκ τούτου, σκοπός μας ήταν η διερεύνηση της λεπτοσπείρωσης μικρών μηρυκαστικών σε περιοχές της νότιας Ελλάδας, που προηγούμενα ευρήματα έδειχναν ότι η λεπτοσπείρωση αποτελούσε πιθανή σημαντική λοίμωξη των ζώων και του ανθρώπου. Για το σκοπό αυτό οροί αίματος και νεφροί ενήλικων ζώων συλλέχτηκαν κατά τη σφαγή από θηλυκά ζώα. Εκατόν δέκα δείγματα (ορών και ιστών) διερευνήθηκαν με ένα εμπορικό kit ταχείας οροδιερεύνησης, την μέθοδο της μικροσυγκόλισης (ΜΑΤ), ιστολογική εξέταση και PCR. Από τα δείγματα ορών 55 (50%) ήταν ύποπτα λεπτοσπείρωσης στο kit and 28 (25.45%) θετικά στη μέθοδο MAT. Από τα δείγματα ιστών 38 (34.5%) ήταν PCR θετικά and 30 (27.2%) είχαν διάφορους βαθμούς μικροσκοπικών αλλοιώσεων. Οι ορότυποι που αναγνωρίστηκαν με τη μέθοδο MAT ήταν Tarassovi (10 ζώα), Autumnalis (8 ζώα), Zanoni (4 ζώα), HebdomadisandJavanica (2 στον καθένα), BratislavaandHardjioprajitno (1 στον καθένα). Συμπεραίνεται ότι τα μικρά μηρυκαστικά και συγκεκριμένα τα πρόβατα (98 από τα 110 ζώα) είναι πηγές διασποράς παθογόνων ορότυπων Leptospira spp. Σε περιοχές που οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την επιβίωση του παθογόνου. (EL)
Leptospirosis is in Greece a neglected infection. Small ruminants and specifically sheep are accidental hosts of Leptospira spp, but they could also be disseminators of pathogenic serovars. Thus, the objective was to investigate leptospirosis of adult small ruminants coming from areas in Southern Greece, where accidental evidence had showed that leptospirosis could be an important infection for man and animals. For this purpose, blood and kidney samples were collected at slaughter from adult females. Collected samples were examined with a commercial serological screening kit, the microagglutination test ( MAT), histology and PCR. One hundred ten serum and 110 tissue samples were collected. Of the examined serum samples 55 (50%) were suspect for leptospirosis in the screening kit and 28 (25.45%) were MAT positive. Of the tissue samples 38 (34.5%) were PCR positive and 30 (27.2%) showed various degrees of microscopic kidney lesions. The serovars identified by the MAT were Tarassovi (10 animals), Autumnalis (8 animals), Zanoni (4 animals), Hebdomadis and Javanica (2 each), Bratislava and Hardjio prajitno (one each). The conclusion is that small ruminants and specifically sheep (98 animals) are disseminators of pathogenic Leptospira spp. serovars in areas where they predominate and climatic factors favor the survival of the pathogen. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μικρά μηρυκαστικά (EL)
ΜΑΤ (EL)
ιστολογία (EL)
Λεπτοσπείρωση (EL)
PCR (EL)
leptospirosis (EN)
MAT (EN)
histology (EN)
small ruminant (EN)
PCR (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 223-230 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 223-230 (EN)

Copyright (c) 2018 AG BISIAS, CS KRITAS, CH BILLINIS, RA BURRIEL (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.