Η επίδραση της αμινοφυλλίνης στην δια-διαφραγματική πίεση σε σκύλους αναισθητοποιημένους με ισοφλουράνιο που υποβάλλονται σε ευνουχισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της αμινοφυλλίνης στην δια-διαφραγματική πίεση σε σκύλους αναισθητοποιημένους με ισοφλουράνιο που υποβάλλονται σε ευνουχισμό (EL)
The effect of aminophylline on trans-diaphragmatic pressure in isoflurane anaesthetised dogs undergoing castration (EN)

MOENS, Y.
SAVVAS, I.
KAZAKOS, G.
PAVLIDOU, K.
RAPTOPOULOS, D.

Η δια-διαφραγματική πίεση (Pdi) είναι ο κύριος δείκτης της συσπαστικότητας του διαφράγματος και η επίδραση αρκετών διαφορετικών φαρμάκων σε αυτήν έχει μελετηθεί. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να μελετηθεί η επίδραση της αμινοφυλλίνης στη Pdi σε σκύλους υπό αναισθησία. Σε αυτή την μελέτη συμπεριλήφθηκαν δεκαοχτώ, υγιείς, ιδιόκτητοι, αρσενικοί σκύλοι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ορχεκτομή. Η προαναισθητική αγωγή σε όλα τα ζώα ήταν η δεξμεδετομιδίνη και η μορφίνη. Η εγκατάσταση της αναισθησίας έγινε με προποφόλη και η διατήρηση με ισοφλουράνιο σε οξυγόνο. Τα ζώα κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στην ομάδα της αμινοφυλλίνης (ομάδα Α), η χορήγηση της αμινοφυλλίνης γινόταν ενδοφλέβια ως μια δόση στα 4 mg/kg αμέσως μετά την εγκατάσταση της αναισθησίας, ενώ στην ομάδα control (ομάδα C) δεν χορηγούνταν αμινοφυλλίνη. Όταν η χειρουργική αναισθησία επιτυγχανόταν, εισάγονταν δύο καθετήρες με μπαλόνι, ο ένας στο στόμαχο και ο άλλος στο μέσο τρίτο του οισοφάγου, για τη μέτρηση της Pdi. Οι δύο ομάδες δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά όσον αφορά τη Pdi (p=0,182). Τα αποτελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν να αποτελούν μια ένδειξη ότι η αμινοφυλλίνη ίσως αυξάνει την συσπαστικότητα του διαφράγματος εάν αποδειχθεί σε μεγαλύτερο πληθυσμό ζώων. (EL)
The trans-diaphragmatic pressure (Pdi)is the main indicator of diaphragmatic contractility and the influence of many different drugs on Pdi has already been studied. The main aim of this study was to investigate the effect of aminophylline on Pdi in anaesthetised dogs. Eighteen, healthy, client-owned, male dogs undergoing castration were recruited in the study. All the animals were premedicated with dexmedetomidine and morphine. Anesthesia was induced with propofol to effect and maintained with isoflurane in oxygen. Animals were randomly allocated into two groups. In the animals of the aminophylline group (group A), aminophylline was administered as an intravenous bolus at 4mg/kg after induction, whereas in the animals of the control group (group C), no aminophylline was given. When the surgical plane of anesthesia was achieved, two balloon catheters, one in the stomach and one in the mid-third of the oesophagus were inserted for Pdi measurement. The two groups differed non-significantly with regards to Pdi (p=0.182). The results of the study could be viewed as an indication that the aminophylline might increase diaphragmatic contractility if also proven in a larger population of animals’. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διάφραγμα (EL)
δια-διαφραγματική πίεση (EL)
οισοφαγικοί καθετήρες (EL)
σκύλος (EL)
trans-diaphragmatic pressure (EN)
oesophageal balloon catheters (EN)
diaphragm (EN)
dog (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 831-838 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 831-838 (EN)

Copyright (c) 2018 K PAVLIDOU, I SAVVAS, Y MOENS, G KAZAKOS, D RAPTOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.