Ανάλυση του γονιδίου πολυμορφισμού PRNP σε υγιή ελληνικά πρόβατα κατά τη διάρκεια 2012-2016

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση του γονιδίου πολυμορφισμού PRNP σε υγιή ελληνικά πρόβατα κατά τη διάρκεια 2012-2016 (EL)
Analysis of the PRNP gene polymorphisms in healthy Greek sheep during 2012 – 2016 (EN)

BABETSA, M.
CHRISTOFORIDOU, S.
KATHAROPOULOS, E.
BOUKOUVALA, E.
EKATERINIADOU, L. V.

Η τρομώδης νόσος (scrapie) αποτελεί μια βραδέως εξελισσόμενη λοιμώδης νόσος των προβάτων και των αιγών, η οποία οδηγεί σε εκφυλισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η scrapie είναι μια μορφή των μεταδιδόμενων σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (TSEs) όπως και η σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοειδών (BSE). Στα πρόβατα είναι γνωστό ότι οι πολυμορφισμοί στα κωδικόνια 136, 154 και 171 του γονιδίου PRPN που κωδικοποιεί τη πρωτεΐνη PrP σχετίζονται άμεσα με την ευαισθησία/ανθεκτικότητα της φυσικής και πειραματικής κλασικής scrapie. Σε πολλές χώρες, αλλά όχι στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί προγράμματα με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας στη νόσο. Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία παραγωγών που ήταν πρόθυμοι να βελτιώσουν την εκτροφή τους αυξάνοντας την ανθεκτικότητα στην τρομώδη νόσο. Έτσι μελετήθηκαν οι γονότυποι του γονιδίου PrP (των τριών προαναφερθέντων κωδικονίων) σε 5815 δείγματα αίματος από υγιή κριάρια προερχόμενα από 160 υγιείς εκτροφές, κατά τη χρονική περίοδο 2012-2016. Επιπρόσθετα σε 1399 δείγματα αίματος αναλύθηκαν μόνο οι πολυμορφισμοί του κωδικονίου 171. Οι γονοτυπικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της Real Time PCR (TaqMan ανιχνευτές) χρησιμοποιώντας ειδικά σημασμένους ανιχνευτές. Τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά των δύο γονοτύπων ARR/ARR και ARR/ARQ, οι οποίοι συνδέονται με ανθεκτικότητα έναντι της νόσου (27.29% και 34.6%, αντίστοιχα) και σχετικά μειωμένο το ποσοστό του γονότυπου ARQ/ARQ (24.23%) που συνδέεται με ευαισθησία έναντι της νόσου και ο οποίος είναι ο πιο κοινός γονότυπος στις Ελληνικές εκτροφές. Αυτή η κοινή προσπάθεια οδήγησε στην καθιέρωση ενός σημαντικού αριθμού εκτροφών που διαθέτουν αυξημένο πληθυσμό κριαριών γενετικά ανθεκτικών στην κλασική scrapie. (EL)
Scrapie is a slowly progressive infectious disease of sheep and goats that causes degeneration of the central nervous system. Scrapie is one of several transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), like the bovine spongiform encephalopathy (BSE). In sheep, polymorphisms at codons 136, 154 and 171 of the host gene PRPN that encodes the PrP protein, are known to be closely linked to susceptibility or resistance to natural and experimental classical scrapie. In many countries, but not in Greece, breeding programs have been implemented to increase genetic resistance. This study was supported mainly by the private initiatives of farmers willing to improve their flocks by increasing the resistance to scrapie. Thus, the PrP genotypes (of the three mentioned codons) from 5815 blood samples of clinically healthy rams from 160 healthy flocks during the period 2012 – 2016 were determined. Additionally, 1399 blood samples were genotyped only for the 171 codon. Samples were analyzed by Real Time PCR (TaqMan probes) with specific labeled probes. Our results showed an increased percentage of the two genotypes, ARR/ARR and ARR/ARQ linked with resistance to the disease (27.29% and 34.6%, respectively) and relatively reduced percentage of the genotype ARQ/ARQ (24.23%) which is associated with susceptibility to disease and is the most common genotype in the Greek flocks. This joined effort has resulted in the establishment of an important number of farms with an increased population of genetically resistant rams to classical scrapie. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης (EL)
PrP γονότυποι (EL)
ευαισθησία/ανθεκτικότητα scrapie (EL)
classical scrapie resistance/susceptibility (EN)
PrP genotypes (EN)
breeding programme (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 839-846 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 839-846 (EN)

Copyright (c) 2018 E BOUKOUVALA, E KATHAROPOULOS, S CHRISTOFORIDOU, M Hellenic Agricultural Organization - DEMETER, Veterinary Research Institute, Campus of The, LV Hellenic Agricultural Organization - DEMETER, Veterinary Research Institute, Campus of The (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.