Αξιολόγηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (IOP) σχετικά με τον ρυθμό Circadian, την ηλικία, το φύλο και την πλευρά των ματιών στα πρόβατα Awassi

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (IOP) σχετικά με τον ρυθμό Circadian, την ηλικία, το φύλο και την πλευρά των ματιών στα πρόβατα Awassi (EL)
Evaluation of Intraocular Pressure (IOP) Regarding Circadian Rhythm, Age, Sex and Eye Side in Awassi Sheep (EN)

KULUALP, K.
ÇAKIR, S.
KILIҪ, S.
ORHAN, C.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Measurement of intraocular pressure (IOP) in domestic animals has become a part of routine eye examination with advent of applanation tonometer. Delayed control of high IOP may lead to permanent blindness due to retinal ganglion cells dysfunction and optic nerve degeneration. This study aimed at evaluating IOP of Awassi sheep with respect to circadian rhythm, age, sex and eye sides and finally to establish a reference (baseline, normal) IOP value for this particular species. A total of 24 healthy sheep with different ages and sexes were used. The animals were divided into 2 equal groups, <1 (6 male, 6 female, n = 12) and ≥1 (6 male, 6 female, n = 12) years old. IOP measurements were performed twice, in the morning (6:00 a.m.) and in the evening (8:00 p.m.) with Tono-pen Vet® applanation tonometer. Mean IOP in the animals decreased from 16.21 mmHg in the morning to 12.65 mmHg in the evening with an approximately rate of 22% (P <0.0001). Comparison of mean IOP values of right eyes (n=12) to the left (n=12), male (n=48) to female (n=48), and ages < 1 (n=48) to ≥ 1 (n=48) showed no difference (P >0.05). The reference IOP for this animal was calculated as 14.43±2.72 mmHg notwithstanding any variable. It was concluded that in this breed IOP values can vary significantly as far as circadian rhythm is concerned and Tono-pen Vet® can be used for sheep IOP measurement as an alternative to other applanation tonometry. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Tono-pen Vet® (EL)
ηλικία (EL)
πρόβατα Awassi (EL)
IOP (EL)
Circadian Rhythm (EL)
Tono-pen Vet® (EN)
Awassi Sheep (EN)
IOP (EN)
Circadian Rhythm (EN)
Age (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-07-18


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 959-964 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 959-964 (EN)

Copyright (c) 2018 K. KULUALP, S. KILIҪ, S. ÇAKIR, C. ORHAN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.