Διαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας στα μηρυκαστικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας στα μηρυκαστικά (EL)
Diagnostic approach of anemia in ruminants (EN)

ATHANASIOU, L. V.
KATSOGIANNOU, E. G.
CHRISTODOULOPOULOS, G.
POLIZOPOULOU, Z. S.

Η αναιμία στα μηρυκαστικά είναι παθολογική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μείωση του αιματοκρίτη (Packed Cell Volume, PCV), του αριθμού των ερυθροκυττάρων (Red Blood Cells, RBCs) ή/και της αιμοσφαιρίνης. Η αναιμία χαρακτηρίζεται ως αιμολυτική, αιμορραγική ή αναιμία που οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή των ερυθροκυττάρων, με τις δύο πρώτες κατηγορίες να χαρακτηρίζονται από αναγεννητικότητα. Η αναιμία λόγω απώλειας αίματος μπορεί να οφείλεται σε εξωπαρασίτωση ή ενδοπαρασίτωση του γαστρεντερικού σωλήνα, στο σύνδρομο του αιμορραγικού εντέρου, σε έλκη του ηνύστρου, σε έμφραξη της οπίσθιας κοίλης φλέβας καθώς και σε αιμορραγία από το ουρογεννητικό σύστημα. Ακόμη, πρωτογενείς και δευτερογενείς διαταραχές της αιμόστασης μπορεί να συνοδεύονται από αιμορραγική αναιμία. Στα αίτια της αιμολυτικής αναιμίας περιλαμβάνονται τα αιμοπαράσιτα, οι τοξίνες που παράγονται από τα Clostridium perfringens τύπου D και Clostridium hemolyticum και η λεπτοσπείρωση. Επιπλέον, ορισμένα φυτά, φάρμακα ή βαρέα μέταλλα μπορούν να προκαλέσουν αιμόλυση των ερυθροκυττάρων καθώς και η έλλειψη ιχνοστοιχείων. Η ανοσολογικής αιτιολογίας αιμολυτική αναιμία έχει επίσης αναφερθεί στα μηρυκαστικά. Η μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων οφείλεται σε έλλειψη της βιταμίνης Β12 ή του σιδήρου, καθώς και σε χρόνια νοσήματα. Παθολογικές καταστάσεις του μυελού των οστών όπως η διήθηση από φλεγμονικά ή νεοπλασματικά κύτταρα όπως και η υποπλασία ή απλασία του μυελού των οστών σχετίζονται με μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων. Για τη διαγνωστική προσέγγιση της αναιμίας μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση με τη γενική εξέταση του αίματος και κυρίως για την αιτιολογική διάγνωση απαιτείται η λήψη ιστορικού, η κλινική εξέταση του ζώου, και ειδικές κατά περίπτωση εξετάσεις. Κατά την κλινική εξέταση του ζώου παρατηρούνται ταχυκαρδία, ταχύπνοια, ίκτερος, ωχροί βλεννογόνοι αλλά και τα ειδικότερα συμπτώματα του υποκείμενου νοσήματος. Η τεχνική FAMACHA έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί για την κλινική διάγνωση και τον προσδιορισμό της βαρύτητας της αναιμίας. Από τις παραμέτρους της αιματολογικής εξέτασης, πέρα από τον αιματοκρίτη, η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης, οι δείκτες των ερυθροκυττάρων μέσος όγκος ερυθροκυττάρων (Mean Corpuscular Volume, MCV), και μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC) συμβάλλουν στην ταξινόμηση της αναιμίας. Στο επίχρισμα του αίματος αξιολογείται το σχήμα και το μέγεθος των ερυθροκυττάρων, η παρουσία εγκλείστων, καθώς και η παρουσία δικτυοερυθροκυττάρων ενδεικτικών αναγεννητικής αναιμίας. Για τη διαφοροποίηση της αναιμίας σε αναγεννητική ή μη σπανιότερα γίνεται εξέταση μυελού των οστών. Ειδικότερα, η επιβεβαίωση ανοσολογικής αιτιολογίας αναιμίας στηρίζεται στην εξέταση Coomb’s για την διαπίστωση αυτοαιμοσυγκόλλησης. Η απώλεια αίματος πέραν της αιμορραγίας διαπιστώνεται επίσης με την ανάλυση του ούρου και την κοπρανολογική εξέταση για την παρουσία αίματος ή/και παρασίτων. Τέλος στα διάφορα βιολογικά υλικά πραγματοποιούνται ορολογικές και μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση παθογόνων παραγόντων καθώς και ειδικές εξετάσεις για την ανίχνευση τοξινών. (EL)
Anemia in ruminants is an abnormal condition characterized by the decrease of the hematocrit (Packed Cell Volume, PCV), the mass of erythrocytes (Red Blood Cells, RBCs) and/or hemoglobin. Anemia is classified as hemolytic, hemorrhagic or anemia caused by the decreased production of erythrocytes; the first two categories are characterized by a regenerative response. Hemorrhagic anemia can be caused by ectoparasites or parasites of the gastrointestinal system, hemorrhagic bowel syndrome, abomasal ulcers, vena cava thrombosis as well as from the genitourinary tract. In addition, primary and secondary hemostatic disorders can be accompanied by hemorrhagic anemia. Hemoparasites, toxins produced from Clostridium perfringens type D and Clostridium hemolyticum and leptospirosis are some of the causes of hemolytic anemia. Furthermore, certain plants, drugs or heavy metals and lack of certain trace elements can cause hemolysis. Immune-mediated hemolytic anemia has also been reported in ruminants. The reduced production of erythrocytes can be caused by deficiency of vitamin B12 or iron, as well as by chronic diseases. Pathologic conditions of bone marrow like inflammatory or neoplastic cells filtration and hypoplasia or aplasia of bone marrow are related to reduced production of erythrocytes. After laboratory confirmation by complete blood count analysis, history taking, clinical examination of the animal and specific test depending on the case, are required for the diagnostic approach of anemia and especially for etiological diagnosis. Tachycardia, tachypnea, icterus, mucosal pallor as well as specific symptoms of the underlying disease are observed during the clinical examination of the animal. FAMACHA technique is widely used for the clinical diagnosis and the assessment of the severity of anemia. With respect to complete blood count, apart from the hematocrit, hemoglobin concentration, erythrocytes indices as Mean Corpuscular Volume (MCV) and Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) are contributing to the classification of anemia. The size and the shape of the erythrocytes, the appearance of inclusions and reticulocytes, which are indicative of regenerative anemia, are evaluated in blood smear. Rarely, examination of bone marrow is carried out, for the differentiation of anemia as regenerative or non-regenerative. In particular, the confirmation of immune- mediate anemia is based on Coomb’s test for the detection of autoagglutination. Except from hemorrhage, blood loss is detected at urinalysis or feces microscopy for the presence of blood and/or parasites. Finally, serological and molecular techniques for the detection of infectious agents, as well as specific toxicological analysis are performed in various biological materials. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μηρυκαστικά (EL)
αναιμία (EL)
διαγνωστική προσέγγιση (EL)
diagnostic approach (EN)
ruminants (EN)
anemia (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-10-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1033-1046 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1033-1046 (EN)

Copyright (c) 2018 E. G. KATSOGIANNOU, L. V. ATHANASIOU, G. CHRISTODOULOPOULOS, Z. S. POLIZOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.