Εντοπισμός και μορφολογική ταυτοποίηση των μυξοσποριδίων και εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στο μέγεθος των σπόρων των μυξοσποριδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕντοπισμός και μορφολογική ταυτοποίηση των μυξοσποριδίων και εκτίμηση της επίδρασης της κατάψυξης και της χρώσης Giemsa στο μέγεθος των σπόρων των μυξοσποριδίων (EL)
Location and morphological identification of Myxosporida and evaluation of the effect of freezing and Giemsa staining on the spore length (EN)

GATZIA (Κ. ΓΚΑΤΖΙΑ), K.
TZIRONI (Ε. ΤΖΙΡΩΝΗ), E.
ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), F.
BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ), K.

Τα μυξοσπορία Enteromyxum leei, Ceratomyxa spp., Polysporoplasma sparis είναι από τα σημαντικότερα και πιο συχνά παρατηρούμενα μυξοσπορίδια στα εκτρεφόμενα μεσογειακά ευρΰαλα ψάρια. Στη συγκεκριμένη έρευνα, αρχικά, έγινε μια εκτίμηση της εποχικότητας και του ποσοστού προσβολής των μυξοσποριδίων που παρασιτούν σε εκτρεφόμενα ψάρια στην Ελλάδα. Το κύριο όργανο στόχος σε όλα τα προσβεβλημένα ψάρια ήταν το έντερο, ενώ ανιχνεύτηκαν, επίσης, σε χοληδόχο κύστη και νεφρό. Το καλοκαίρι, το στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής παρατηρείται στη χιόνα. To P. sparis παρατηρήθηκε σε τσίπουρα που αποτελεί τον κΰριο ξενιστή του παράσιτου, ενώ παρατηρήθηκε σε μικρότερα ποσοστά προσβολής και σε εκτρεφόμενη χιόνα. Το κΰριο όργανο στόχος σε όλα τα προσβεβλημένα ψάρια ήταν ο νεφρός. Το καλοκαίρι παρατηρείται το στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής στην τσιπούρα. Ώριμοι σπόροι του παράσιτου Ceratomyxa diplodae παρατηρήθηκαν σε χιόνα. Το κύριο όργανο στόχος του παράσιτου, που προσβλήθηκε στα εκτρεφόμενα ψάρια στην παρούσα έρευνα, ήταν η χοληδόχος κύστη. Επίσης, έγινε παρατήρηση της μορφολογίας και μέτρηση των σπόρων των παραπάνω μυξοσποριδίων. Στη συγκεκριμένη έρευνα,μελετήθηκε επίσης η επίδραση της κατάψυξης στους -20° C (για 1 και 6 μήνες) και της χρώσης Giemsa στο μέγεθος των σπόρων των μυξοσποριδίων που ανιχνεύτηκαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατάψυξη για 6 μήνες και η χρώση Giemsa μείωσαν σημαντικά το μέγεθος των ώριμων σπόρων. Τέλος, έγινε τυποποίηση των τριών διαφορετικών ειδών μυξοσποριδίων που παρατηρήθηκαν με χρώση Giemsa. Τα επιχρίσματα της παρασιτολογικής εξέτασης βάφτηκαν με Giemsa σύμφωνα με δεδομένο πρωτόκολλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, για το Ε. leei, ο ιδανικός χρόνος παραμονής του επιχρίσματος στο διάλυμα Giemsaγια ικανοποιητική χρώση των σπόρων ήταν 20 min, για το C. diplodae ήταν 30 min και για το P. spans ήταν 24 min. (EL)
Enteromyxum leei, Ceratomyxa spp., Polysporoplasma spans are myxosporea usually found in cultured Mediterranean marine fish. The present study refers to the evaluation of the seasonality and prevalence caused by myxosporea infections in cultured sharpsnout seabream (Puntazzo puntazzo C.) and gilthead seabream {Spams aurata L.). The main target organ of all infected fish was the intestine and some-times the gallbladder and the kidney were also target organs. The highest prevalence was observed during summer in cultured sharpsnout seabream. P. sparis has been observed in gilthhead seabream, which proved to be the main host of this parasite, but it was also observed in cultured sharpsnout seabream. The main target organ in all infected fish was the kidney. The highest prevalence was observed during summer in cultured gilthead seabream. Mature spores of Ceratomyxa diplodae were observed in sharpsnout seabream. The main target organ of the parasite in cultured fish was the gallbladder. The morphology and size observations of myxosporeans mentioned above were also studied. Freezing in -20 °C (for 1 and 6 months) and the effect of Giemsa staining in myxosporean mature spore's size were evaluated. According to the results, 6 months freezing and Giemsa staining reduced significantly the size of mature spores. Finally, the protocol for Giemsa staining for the three different myxosporea species, usually found in cultured mediterranean marine fish, was standardized. Fresh smears were stained by Giemsa, according to protocol used for fresh smears. For E. leei the best results were obtained after immersing the smears in the stain for 20 min, for C diplodae after immersing the smears in the stain for 30 min and for P. sparis after immersing the smears in the stain for 24 min. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μυξοσποριδια (EL)
χρώση Giemsa (EL)
υδατοκαλλιέργειες (EL)
Myxosporida (EN)
aquaculture (EN)
Giemsa staining (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 1 (2009); 39-50 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 1 (2009); 39-50 (EN)

Copyright (c) 2017 K. GATZIA (Κ. ΓΚΑΤΖΙΑ), E. TZIRONI (Ε. ΤΖΙΡΩΝΗ), K. BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ), F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.