Δείκτης θρεπτικής κατάστασης γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Επίδραση στην αναπαραγωγή, την υγεία και τη γαλακτοπαραγωγή. Εφαρμογή στη διαχείριση βοοτροφικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔείκτης θρεπτικής κατάστασης γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Επίδραση στην αναπαραγωγή, την υγεία και τη γαλακτοπαραγωγή. Εφαρμογή στη διαχείριση βοοτροφικών επιχειρήσεων (EL)
Dairy Cows' Body Condition Score. Effects on reproduction, health and milk production. Use in farm management (EN)

OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), G.
BAZDAGIANNI (Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ), Z.
VALERGAKIS (Γ. Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.

Ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης (Δ.Θ.Κ.) αποτελεί μια υποκειμενική εκτίμηση της ποσότητας του υποδόριου λιπώδους ιστού των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συνολικά ενεργειακά αποθέματατους. Συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους εκτίμησης των ενεργειακών αποθεμάτων, είναι πιο γρήγορη και δεν απαιτεί εξειδικευμένοκαι ακριβό εξοπλισμό οΰτε και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού. Συνεπώς, θεωρείται ευκολότερη η εφαρμογή της σε επίπεδοεκτροφής. Η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. γίνεται σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου το 1 αντιστοιχεί σε ζώο που βρίσκεται στο στάδιο της απισχνανσης και το 5 σε παχύσαρκο ζώο). Τα χαμηλά επίπεδα του Δ.Θ.Κ., αλλά και η μεγάλη μείωση τους κατά την ξηρά ή τη γαλακτική περίοδο έχει βρεθεί σε πολλές μελέτες να έχουν δυσμενή επίδραση στην αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων.Τα υψηλά και χαμηλά επίπεδα του Δ.Θ.Κ., αλλά και οι μεγάλες μεταβολές του επιδρούν αρνητικά και στην υγεία των ζώων αυτών, ενώ σημαντική επίδραση έχουν και στη γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα. Η μέτρια-υψηλή κληρονομησιμότητα του Δ.Θ.Κ. και η σημαντική γενετική συσχέτιση του με την αναπαραγωγική ικανότητα καθιστούν δυνατή τη χρήση του από προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Με βάση τις αναφορές σχετικά με τις επιδράσεις του Δ.Θ.Κ. και των μεταβολών του, προτείνονται σήμερα τα εξής όρια στα οποία θα πρέπει να κυμαίνεται ο Δ.Θ.Κ. στα διάφορα στάδια της παραγωγικής ζωής μιας αγελάδας. Ο Δ.Θ.Κ. στον τοκετό θα πρέπει να είναι 3 έως 3,25. Ο Δ.Θ.Κ. κατά την είσοδο των αγελάδων στην ξηρά περίοδο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 3,25. Ο Δ.Θ.Κ. 60 με 80 ημέρες μετά τον τοκετό δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του 2,5. Έχονταςυπ' όψιν τα επιθυμητά όρια στα οποία θα πρέπει να κυμαίνεται ο Δ.Θ.Κ., οι τεχνικοί σύμβουλοι των αγελαδοτρόφων θα πρέπει να προτείνουν τις κατάλληλες διαχειριστικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Για να είναι αυτό δυνατό, θα πρέπει να καταγράφονται συστηματικά τα επίπεδα του Δ.Θ.Κ.. Προτείνεται η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. στον τοκετό, 30 ημέρες μετά από τον τοκετό, στην πρώτη τεχνητή σπερματέγχυση, στο μέσο περίπου της γαλακτικής περιόδου και στηνείσοδο στην ξηρά περίοδο. (EL)
Body Condition Scoring (BCS) is an assessment of dairy cows' subcutaneous fatty tissue that can provide useful information on their body energy reserves. It is a quick and easy to perform method that does not require special equipment and can be easily used at farm level. A body condition scoring method based on visual observation of specific body regions has been described. A 5 point scale (1 = emaciated, 5 = obese) is used. Low BCS and high BCS losses were found to have adverse effects on cows' reproductive performance. Low or high BCS and high BCS losses were also found to have adverse effects on cows' health, while they were also found to significantly affect milk production. Body condition score has medium-high heritability and significant genetic correlation with reproduction. Body condition score levels should be 3-3.25 at calving, not higher than 3.25 at drying off and at least 2.5 60-80 days post calving. Farmers and their consultants should try to achieve these goals through proper management. Body condition scoring can be performed at calving, 30 days post calving, at first artificial insemination, at mid-lactation and at drying off. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (EL)
Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης (EL)
διαχείριση (EL)
management (EN)
dairy cows (EN)
body condition score (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 4 (2008); 320-331 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 4 (2008); 320-331 (EN)

Copyright (c) 2017 G. OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), Z. BAZDAGIANNI (Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ), G. E. VALERGAKIS (Γ. Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.