Κατανομή και απομάκρυνση της λεβαμιξόλης σε ιστούς προβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατανομή και απομάκρυνση της λεβαμιξόλης σε ιστούς προβάτων (EL)
Tissue distribution and depletion of levamisole in sheep tissues (EN)

TYRPENOU (Α.Ε.ΤΥΡΠΕΝΟΥ), A. E.
XYLOURI-FRANGIADAKI (Ε.Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), E. M.
FRANGIADAKIS (Μ.Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ), G. M.

Θέμα της παρούσας έρευνας ήχαν η μελέτη της κατανομής της λεβαμιζόλης στους ιστους-στόχους του προβάτου μετά από χορήγηση μιας δόσης υδροχλωρικής λεβαμιζόλης και μετελικό στόχο τον προσδιορισμό του χρόνου αναμονής, ώστε οιιστοί του προβάτου να είναι ασφαλείς για ανθρώπινη κατανάλωση.Η υδροχλωρική λεβαμιζόλη χορηγήθηκε εφάπαξ per os με τημορφή δισκίου του κτηνιατρικού φαρμακευτικού σκευάσματος Tridicine™ 300 mg στην προτεινόμενη θεραπευτική δόση των300 mg/40 kg ο. β., ποσότητα η οποία αντιστοιχεί σε 7,5 mg λεβαμιζόλης ανά kg σ. β. Πραγματοποιήθηκαν πέντε δειγματοληψίες κάθε μία από τις οποίες αποτελείτο από τέσσαρα πρόβατα στις 24,96,168, 240 και 336 ώρες μετά τη φαρμακευτική αγωγή. Δείγματα ιστών κρέατος, ήπατος, νεφρού και λίπους συλλέχθηκαν από κάθε πρόβατο και αφού συσκευάστηκαν, συντηρήθηκαν στους -45 °C μέχρι τη χημική ανάλυση τους. Η λεβαμιζόλη προσδιορίστηκε μευγροχρωματογραφική μέθοδο (HPLC) και οι μέσες συγκεντρώσεις της λεβαμιζόλης στους ιστους-στόχους ήταν ανιχνεύσιμες σε όλα τα δείγματα από την 1η έως και τη 14η ημέρα μετά την παύση της θεραπευτικής αγωγής, με υψηλότερες τις συγκεντρώσεις στο νεφρό και το ήπαρ, οι οποίες κυμάνθηκαν από 838,88 μg/kg σε39,18 μg/kg και από 1988,77 μg/kg σε 16,58 μg/kg, αντίστοιχα την1η και τη 14η ημέρα. Στο κρέας και στο λίπος οι μέσες συγκεντρώσεις της λεβαμιζόλης την 1η ημέρα μετά την παύση της θεραπευτικής αγωγής ήταν 233,96 μg/kg και 173,89 μg/kg, αντίστοιχα και την 4η ημέρα μειώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα του Μέγιστου Ορίου Καταλοίπων (MRL), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι ιστοί του προβάτου είναι ασφαλείς για τον καταναλωτή. Υπολογίστηκε ένας χρόνος αναμονής 13 ημερών για το ήπαρ, το κύριο όργανο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτόν. (EL)
The subject-matter of this project was the residue distribution and depletion of levamisole in the sheep tissues after a single administration of levamisole hydrochloride and with final aim the appropriate withdrawal time determination, so that sheep tissues will be safe for human consumption. Levamisole hydrochloride was given per os with a single dose in the form of a tablet of the pharmaceutical product Tridicine™ 300 mg at the recommended therapeutic dose of 300 mg/40 kg body weight (b.w.), a quantitycorresponding to 7.5 mg levamisole per kg b.w. Five sampling points comprised of four sheep each one , were performed at 24 h, 96 h, 168 h, 240 h and 336 h after medication. Tissue samples of muscle, liver, kidney and fat were collected, packed and stored at 45°C until analysis. Levamisole was determined by high performance liquid chromatography (HPLC) and mean levamisole concentrations found in the target tissues were detectable in all samples from the 1st until the 14th day after medication, with higher concentrations in kidney and liver ranging from 838.88 μg/kg to 39.18 μg/kg and from 1988.77 μg/kg to 16.58 μg/kg between the 1st and the 14th day, respectively. Concentrations in muscle and fat, the 1st day after medication, were 233.96 μg/kg and 173.89 μg/kg, respectively and the 4th day they were dropped below the maximum residue limit (MRL), which means that sheep tissues are safe for the consumer. A withdrawal time of 13 days was determined for liver, the main organ used for this calculation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατάλοιπα (EL)
χρόνος αναμονής (EL)
Λεβαμιζόλη (EL)
απομάκρυνση (EL)
ιστοί προβάτου (EL)
depletion (EN)
sheep tissues (EN)
Levamisole (EN)
residues (EN)
withdrawal time (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 1 (2007); 11-21 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 1 (2007); 11-21 (EN)

Copyright (c) 2017 A. E. TYRPENOU (Α.Ε.ΤΥΡΠΕΝΟΥ), E. M. XYLOURI-FRANGIADAKI (Ε.Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), G. M. FRANGIADAKIS (Μ.Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.