Καρδιοαναπνευστικη Αναζωογόνηση σε χοίρειο πρότυπο Καρδιακής Ανακοπής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαρδιοαναπνευστικη Αναζωογόνηση σε χοίρειο πρότυπο Καρδιακής Ανακοπής (EL)
Cardiopulmonary resuscitation in a swine model of cardiac arrest (EN)

PAPADIMITRIOU (Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), L.
PAPADIMITRIOU (Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), D.
XANTHOS (Θ. ΞΑΝΘΟΣ), T.
LELOVAS (Π. ΛΕΛΟΒΑΣ), P.
KOUDOUNA (Ε. ΚΟΥΔΟΥΝΑ), E.
BASSIAKOU (Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ), E.

Εισαγωγή. Η καρδιοαναπνευστικη ανακοπή (ΚΑ) αποτελεί την πλέον επείγουσα ιατρική κατάσταση. Για να απαντηθούν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την ΚΑ, αλλά και για να εφαρμοστούν διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα, που θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε ανθρώπινα θύματα ΚΑ, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά πειραματικά μοντέλα.Σκοπός. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή του πειραματικού μοντέλου ΚΑ και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης(ΚΑΑ), που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο μας.Υλικά και Μέθοδοι: Μετά από χορήγηση γενικής αναισθησίας και ενδοτραχειακής διασωλήνωσης σε 20 χοίρους, πραγματοποιήθηκε χειρουργική παρασκευή των δυο έσω σφαγίτιδων φλεβών καιτης δεξιάς καρωτίδας. Η πειραματική πρόκληση Κοιλιακής Μαρμαρυγής (KM) προκλήθηκε με απλή επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, μέσω διαφλέβιου βηματοδοτικου καλωδίου, που τοποθετήθηκε στη δεξιά κοιλία. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής, με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών του 2005. Η συνεχής εντατική παρακολούθηση των πειραματόζωων συνεχίστηκε και μετά 30 min από την ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας.Αποτελέσματα: Από τα 20 πειραματόζωα της μελέτης τα 9 ζώα ανέκτησαν αυτόματη κυκλοφορία με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, ενώ στα 11η εφαρμογή του ίδιου πρωτοκόλλου ΚΑΑ δεν ήταν επιτυχής. Επιτυχής αναζωογόνηση συσχετίστηκε με τα επίπεδα πίεσης πλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων και της PETC0 2 κατά τη διάρκεια των θωρακικών συμπιέσεων.Συμπεράσματα: Η χρήση μιας κοινής μπαταρίας είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος πρόκλησης KM. Οι αιμοδυναμικές παράμετροι στο χοίρο προσομοιάζουν αυτές του ανθρώπου, καθιστώντας έτσι το ζωικό αυτό είδος κατάλληλο μοντέλο ΚΑΑ. (EL)
Introduction: Cardiac arrest (CA) is a daunting medical emergency. In order to answer various questions regarding CA, and furthermore to implement novel therapeutic strategies, various animal models have been used.Aim: The aim of the present study is to describe the experimental model of CA and cardiopulmonary resuscitation (CPR), developed in our department.Materials and methods: Twenty pigs were anaesthetized and intubated. The internal jugular veins were surgically prepared, together with the carotid artery. Ventricular fibrillation (VF) was induced with an ordinary lithium battery through a pacing wire inserted into the right ventricle. The animals were resuscitated with the 2005 advanced life support algorythm (ALS), as proposed by International organizations. If the animals restored spontaneous circulation, they were further monitored for 30 minutes.Results: Nine animals restored spontaneous circulation with the implementation of the aforementioned protocol. Successful resuscitation was associated with the coronary perfusion pressure and PETCQ2 during external cardiac compressions.Conclusions: The use of an ordinary lithium battery is a safe and efficient way to induce CA. Swine baseline hemodynamics closely resemble those of human, making the swine model, a favorable model for experimental CA-induction and CPR. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (EL)
καρδιακή ανακοπή (EL)
καρδιοαναπνευοτική αναζωογόνηση (EL)
Χοίρος (EL)
πίεση πλήρωσης στεφανιαίων αγγείων (EL)
cardiopulmonary resuscitation (EN)
Swine (EN)
ALS (EN)
coronary perfusion pressure (EN)
cardiac arrest (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 232-243 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 232-243 (EN)

Copyright (c) 2017 T. XANTHOS (Θ. ΞΑΝΘΟΣ), E. BASSIAKOU (Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ), D. PAPADIMITRIOU (Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), E. KOUDOUNA (Ε. ΚΟΥΔΟΥΝΑ), P. LELOVAS (Π. ΛΕΛΟΒΑΣ), L. PAPADIMITRIOU (Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.