Η χρήση των οργανικών οξέων στη διατροφή του χοίρου και των πτηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρήση των οργανικών οξέων στη διατροφή του χοίρου και των πτηνών (EL)
Organic acids in pig and poultry nutrition (EN)

GIANNENAS (Η. ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ), I. A

Σε αυτήν τn βιβλιογραφική εργασία εξετάστηκε η χρήση των οργανικών οξέων ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών στη διατροφή του χοίρου και των πτηνών. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης των οργανικών οξέων και των αλάτων τους στις αποδόσεις του χοίρου και των πτηνών, η περιγραφή των οργανικών οξέων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ο τρόπος χορήγησης τους, αλλά και η διερεύνηση του μηχανισμού δράσης τους. Τα οργανικά οξέα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι το μυρμηκικό, το οξικό, το προπιονικό, το φουμαρικό, το κιτρικό, το σορβικό και το βουτυρικό οξύ, καθώς και τα άλατα τους. Τα οξέα αυτά χορηγούνται κυρίως με την τροφή, αλλά μπορεί να χορηγηθούν και με το πόσιμο νερό. Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των οργανικών οξέων στη διατροφή του χοίρου και των πτηνών απαιτεί γνώση του τρόπου δράσης τους. Γενικά, θεωρείται ότι τα οργανικά οξέα και τα άλατα τους μειώνουν το pΗ της τροφής και του στομάχου, με αποτέλεσμα να αυξάνουν την ενεργότητα των πρωτεολυτικών ένζυμων και να βελτιώνουν έτσι την πέψη των πρωτεϊνών. Ακόμη, μειώνουν την pΗ-ρυθμιοτική ικανότητα των τροφών, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται οαποικισμός του εντέρου από παθογόνα μικρόβια. Επίσης, βελτιώνουν τη φαινόμενη πεπτικότητα των πρωτεϊνών και των αμινοξέων,αυξάνουν την απορρόφηση των ανόργανων ουσιών και επηρεάζουντη σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας και τη μορφολογικήδομή του βλεννογόνου του εντέρου. Αποτελέσματα σχετικών πειραματισμών δείχνουν ότι τα οργανικά οξέα βελτιώνουν το ρυθμό αύξησης και το δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής στα απογαλακτισμένα χοιρίδια και τους παχυνόμενους χοίρους. Εξάλλου,τα οργανικά οξέα βελτιώνουν τις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων, όταν χορηγούνται σε σχετικά μεγάλες δόσεις, ενώ στις αυγοπαραγωγές όρνιθες βελτιώνουν την απορρόφηση μακροστοιχείων, όπως του φωσφόρου ή του ασβεστίου. Από την παρούσα εργασία συνάγεται ότι μετά την πρόσφατη απαγόρευση της χρήσης των αντιβιοτικών ουσιών ως αυξητικών παραγόντων από την ΕυρωπαϊκήΈνωση, η χρήση των οργανικών οξέων ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για το χοίρο και τα πτηνά μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. Ωστόσο, η επίδραση των οργανικών οξέων στις αποδόσεις του χοίρου και των πτηνών παρουσιάζειμεγάλες διακυμάνσεις και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για καλύτερη κατανόηση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των ουσιών αυτών. (EL)
In this review article, the use of organic acids as feed additives is being examined in pig and poultry nutrition. The aim of this article was to evaluate the effect of organic acids and their salts on pig and poultry performance, to describe the organic acids used in animal nutrition, to discuss the route of administration and to investigate the mode of their action. The most widely used organic acids are formic, acetic, propionic, fumarie, citric, sorbic and butyric acid, and their salts as well. These organic acids are administered mainly through the feed, but they may be  administered through the drinking water as well. Successful utilization of organic acids in pig and poultry nutrition requires knowledge of their mode of action. It is generally accepted that organic acids and their salts lower feed and gastric pH, increasing the activity of proteolytic enzymes and, thus, improving protein digestion. Besides, they reduce the buffering capacity of the feeds, resulting in reduced intestinal colonization with pathogens. They also improve the apparent digestibility of proteins and amino acids, increase the absorption of minerals and affect the composition of intestinal microflora and mucosal morphology. Relevant experimentations suggest that the organic acids improve growth rate and feed efficiency ratio in weaned piglets and fattening pigs. Also, the organic acids improve the performance of broiler chickens when used in relatively high doses, whereas, in laying hens, they improve the absorption of macroelements, like phosphorus and calcium. The present article suggests that after the recent ban on the use of the antibiotic growth promoting substances by the EU, the use of organic acids in pig and poultry nutrition appears to be an interesting alternative. However, the effect of organic acids on performance of pigs and poultry varies considerably and, thus, further research is needed for a better understanding of the mode of action and the efficacy of these compounds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

προσθετικά ζωοτροφών (EL)
Χοίροι (EL)
οργανικά οξέα (EL)
πτηνά (EL)
αυξητικοί παράγοντες (EL)
pigs (EN)
growth promoters (EN)
Poultry (EN)
feed additives (EN)
organic acids (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 51-62 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 51-62 (EN)

Copyright (c) 2017 I. A GIANNENAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.