Διερεύνηση της ευαισθησίας, ειδικότητας και ακρίβειας των απεικονιστικών μεθόδων για τη διάγνωση του έκτοπου ουρητήρα στο σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της ευαισθησίας, ειδικότητας και ακρίβειας των απεικονιστικών μεθόδων για τη διάγνωση του έκτοπου ουρητήρα στο σκύλο (EL)
Sensitivity, specificity and accuracy of diagnostic imaging methods for the diagnosis of ectopic ureters in the dog (EN)

MANTIS, P.
WHATMOUGH, C.
BROCKMAN, D.
LAMB, C. R.
MAHONEY, P.
JAKOVLJEVIC, S.
GREGORY, S. P.

Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η διερεύνηση της ευαισθησίας, ειδικότητας και ακρίβειας των απεικονιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του έκτοπου ουρητήρα στο σκύλο. Μελετήθηκε αρχειακό υλικό του νοσοκομείου ζώων Queen Mother Hospital for animals του Royal Veterinary College της Μεγάλης Βρετανίας από το Νοέμβριο του 1995 μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Μόνο σκύλοι με τουλάχιστον μία ακτινολογική μελέτη με χρήση σκιαγραφικής ουσίας, υπερηχογραφική εξέταση, εξέταση των ουρητήρων και χειρουργική διάγνωση συμπεριελήφθησαν. Πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση της ενδοφλέβιας ουρογραφίας (ΕΟ), παλλίνδρομης ουρογραφίας (ΠΟ), υπερηχογραφικής εξέτασης (ΥΠΟ) και χειρουργικής διάγνωσης. Όλα τα περιστατικά αξιολογήθηκαν ανά ουρητήρα ξεχωριστά, αλλά και με βάση το περιστατικό συνολικά ανεξάρτητα από την απόληξη του κάθε ουρητήρα. Η ΥΠΟ βρέθηκε να έχει την υψηλότερη ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια ανά περιστατικό και με βάση την τελική διάγνωση, ενώ η ΕΟ είχε υψηλότερη ευαισθησία στην ανάλυση ανά ουρητήρα. Το κυριότερο μειονέκτημα της ΥΠΟ είναι η μη εντόπιση της σωστής θέσης του έκτοπου ουρητήρα. Όταν η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση την τελική διάγνωση του περιστατικού και ανεξάρτητα από την απόληξη του κάθε ουρητήρα, η ΥΠΟ είχε τέλεια ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια. Η χαμηλότερη ειδικότητα και ακρίβεια των μεθόδων ΕΟ και ΠΟ φαίνεται να σχετίζεται με τη δυσκολία αναγνώρισης της θέσης απόληξης των ουρητήρων.  (EL)
The clinical records of dogs with urinary incontinence, examined at the Queen Mother Hospital for animals between November 1995 and January 2006, were reviewed. Only dogs that had at least one contrast radiographic study, ultrasonographic examination of the ureters and surgical diagnosis were included. All the cases were examined on an individual ureter basis and on a case basis. The sensitivity, specificity and accuracy were calculated for intravenous urography, retrograde urethrography or retrograde vaginourethrography and ultrasonographic examination of the ureterovescicular junctions. Ultrasonographic examination of the ureterovescicular junctions had the higher sensitivity, specificity and accuracy from the imaging methods with only intravenous urography having mildly higher sensitivity when examined on a ureter base. The main failure of ultrasonographic examination of the ureterovescicular junctions was the identification of the correct side of ectopia. When evaluated on a case basis ultrasonographic examination of the ureterovescicular junctions had perfect sensitivity, specificity and accuracy. The lower mainly specificity and accuracy of intravenous urography and retrograde urethrography or retrograde vaginourethrography were probably related to the difficulty in identifying the location of the ureterovesicular junction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ακτινογραφία, υπερηχογραφία, εκτόπηση, ουροποιητικό σύστημα, ουρητήρα (EL)
Radiography (EN)
ectopia (EN)
ureter (EN)
ultrasonography (EN)
urinary system (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 289-296 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 289-296 (EN)

Copyright (c) 2017 P. MANTIS, D. BROCKMAN, C. WHATMOUGH, S. P. GREGORY, C. R. LAMB, P. MAHONEY, S. JAKOVLJEVIC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.