Μέτρα κτηνιατρικής προστασίας βιοασφάλειας σε επίπεδο εκτροφής για την παραγωγή χοίρειου κρέατος αποδεκτής υγειονομικά ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρα κτηνιατρικής προστασίας βιοασφάλειας σε επίπεδο εκτροφής για την παραγωγή χοίρειου κρέατος αποδεκτής υγειονομικά ποιότητας (EL)
On farm Veterinary Management - Biosecurity measures for the production of high hygienic quality pork meat (EN)

KYRIAKIS (Σ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
KYRIAKIS (Κ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), C. S.
TASSIS (Π.Δ. ΤΑΣΣΗΣ), P. D.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
LYMPEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΟΥΛΟΣ), A. G.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡHΤΑΣ), S. K
TZIKA (Ε.Δ. ΤΖΗΚΑ), E. D.

Η ελληνική χοιροτροφία στις αρχές του 21ου αιώνα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η σημερινή δυσχερής θέση στην οποία έχει περιέλθει οφείλεται στην έλλειψη προγραμματισμού και στόχων, ως συνέπεια της λήψης λανθασμένων αποφάσεων από όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, οι απαιτήσεις του συγχρόνου καταναλωτή για άριστης υγειονομικά ποιότητας χοίρειο κρέας και οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων για την επιβίωση της ελληνικής χοιροτροφίας. Εκείνο που απαιτείται είναι η εφαρμογή νομοθετικά κατοχυρωμένου προγράμματος κτηνιατρικής διαχείρισης στις ελληνικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμφωνά με τις οδηγίες του υπευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής. Για την ορθή λειτουργία του προγράμματος είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων κτηνιατρικής προστασίας βιοασφάλειας και η εφαρμογή συστημάτων συμβατών με τοHACCP σε επίπεδο εκτροφής. Έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα παραγωγής χοίρων σφαγής υψηλού επιπέδου υγείας. Το πρόγραμμα κτηνιατρικής διαχείρισης θα συμβάλει καθοριστικά και σε συνεργασία με τους περαιτέρω υπευθύνους φορείς (υγιεινολόγοι κτηνίατροι,κρεοσκόποι κτηνίατροι κ.λπ.), στην παραγωγή υψηλής ποιότητας υγειονομικά πιστοποιημένου χοίρειου κρέατος, το οποίο αποδεδειγμένα προτιμά ο Έλληνας και κάθε Ευρωπαίος καταναλωτής. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στις ελληνικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις θα οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής χοιροτροφίας παράλληλα με την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Εάν ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τους υπευθύνους φορείς, θα υπάρξει τελικά δυνατότητα επιβίωσης για την ελληνική χοιροτροφία συμφωνά με τα σημερινά δεδομένα.Έτσι θα καλυφθούν οι ανάγκες του καταναλωτή για υψηλής ποιότητας υγειονομικά πιστοποιημένο χοίρειο κρέας με την εφαρμογήόλων των απαραίτητων μέτρων που θα προστατεύουν την παραγωγική διαδικασία από το «στάβλο έως το πιάτο». (EL)
At the beginning of the 21st century the greek pig industry has to face new challenges. Its frustrating position today is the result of lack of programming and clear targets, as a consequence of false decisions by almost all implicated authorities. Moreover, modern consumer's demand for high quality hygienically certified pork meat and the extremely competitive environment of the European Union necessitate the uptake of measures for the survival of the greek pig industry. It is essential to implement a legislatively consolidated on farm veterinary management programme in all greek industrial pig farms under full supervision and responsibility of the authorized veterinarian of every farm. As support to this programme, it is also important to follow the rules of a veterinary protection-biosecurity programme and to use an on farm HACCP compatible system. In this way it will be possible to produce high health status slaughter pigs. The on farm veterinary management programme will significantly contribute, in coordination with all the other responsible authorities (meat inspectors, public health veterinarians etc.), to the production of high quality hygienically certified pork meat, which is mostly preferred by Greek and European consumers. Furthermore, the implementation of an on farm veterinary management programme in all greek industrial pig farms will extensively assist to the improvement of the greek pig industry's competitiveness and productivity, the protection of public health and of the environment. If all responsible authorities take the appropriate actions, there will be an opportunity for the greek pig industry to survive under the current conditions. Finally, the consumer will see his demands for high quality hygienically certified pork meat to fulfilled after the application of all appropriate measures that will secure the production procedures of pork meat from «the stable to the table». (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κτηνιατρική προστασία (EL)
Βιοασφάλεια (EL)
Χοιροτροφική εκμετάλλευση. (EL)
Pig farm. (EN)
Veterinary management (EN)
Biosecurity (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 261-270 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 261-270 (EN)

Copyright (c) 2017 S. C. KYRIAKIS (Σ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), C. ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), P. D. TASSIS (Π.Δ. ΤΑΣΣΗΣ), E. D. TZIKA (Ε.Δ. ΤΖΗΚΑ), S. K KRITAS (Σ.Κ. ΚΡHΤΑΣ), C. S. KYRIAKIS (Κ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), A. G. LYMPEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.