Η τοξική ενέργεια της πακλιταξελης στο αναπαραγωγικό σύστημα, στο σπέρμα και σε άλλα όργανα αρρένων επιμύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ τοξική ενέργεια της πακλιταξελης στο αναπαραγωγικό σύστημα, στο σπέρμα και σε άλλα όργανα αρρένων επιμύων (EL)
The effect of paclitaxel (taxol) on the reproductive system and the semen parameters as well as on other organs of male rats. (EN)

VADARAKIS (Α. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ), A.
KOEHLER-SAMOUILIDOU (ΓΚ. ΚΕΛΕΡ-ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ), G.
KALDRYMIDOU (Ε. ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΟΥ), E.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N.
KOTSAKI-KOVATSI (Β-Π. ΚΩΤΣΑΚΗ-ΚΟΒΑΤΣΗ), V. P.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ενέργεια της πακλιταξέλης (paclitaxel, taxol) στο αναπαραγωγικό σύστημα αρρένων επιμΰων, καθώς επίσης στο σπέρμα και σε άλλα όργανα. Για το σκοπό αυτό σε επίμυες ηλικίας 14 εβδομάδων γινόταν ενδοπεριτοναϊκή έγχυση μια φορά την εβδομάδα και για τέσσερις εβδομάδες 12,4 mg πακλιταξέλης/kg σ.β. Έξι (6) ημέρες μετά την τελευταία έγχυση της πακλιταξέλης δέκα ζώα, πέντε (η=5) πειραματόζωα (ομάδαΑΙ) και πέντε (η=5) μάρτυρες (ομάδα Α2) θυσιάστηκαν,ενώ άλλα δέκα ζώα, πέντε (η=5) πειραματόζωα (ομάδα Β1) και πέντε (η=5) μάρτυρες (ομάδα Β2) θυσιάστηκαν ένδεκα (11) εβδομάδες μετά την τελευταία έγχυση της πακλιταξέλης. Στα ζώα της ομάδας ΑΙ (πειραματόζωα) τα βάρη των όρχεων, των επιδιδυμίδων και του προστάτη αδένα ήταν μειωμένα σε σύγκριση με εκείνα των ζώων της ομάδας Α2 (μαρτύρων). Επίσης, μείωση παρατηρήθηκε στον αριθμό και στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, ενώ αρκετά σπερματοζωάρια παρουσίαζαν ανωμαλίες. Στην ιστολογική εξέταση παρατηρήθηκε ότι τα διαιρούμενα κύτταρα καθώς και οι στρογγυλές σπερματίδες είχαν τις περισσότερες αλλοιώσεις.Τα κύτταρα του Leydig παρουσιάζονταν εκφυλισμένα.Το επιθήλιο του πόρου της επιδιδυμίδας εμφανιζόταν κυβοειδές, ενώ απουσίαζαν οι κυτταρικές μικρολάχνες. Παρατηρήθηκε, επίσης, διήθηση από ουδετερόφιλα κύτταρα. Ο προστάτης αδένας ήταν κυστικός και εμφάνιζε εκφύλιση και απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων. Τα επινεφρίδια παρουσίαζαν εκφύλιση και διηθήσεις ιστιοκυττάρων. Παρατηρήθηκε, επίσης, μυελώδης μετάπλαση του σπλήνα καθώς και τοπική αλλεργική αντίδραση γύρω από τα μεσολόβια χολαγγεία του ήπατος. Στους επίμυς της ομάδας Β1 (πειραματόζωα) παρατηρήθηκε ότι το βάρος των όρχεων, των επιδιδυμίδων και του προστάτη αδένα καθώςκαι η κινητικότητα του σπέρματος επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα, καθώς οι τιμές ομοίαζαν με τις αντίστοιχες των ζώων της ομάδας Β2 (μάρτυρες). Όμως, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εξακολουθούσε να είναι μειωμένος σε σύγκριση με εκείνο των μαρτύρων (ομάδα Β2). Ιστοπαθολογικά, όλα τα όργανα που εξετάστηκαν δε διέφεραν από εκείνατων μαρτύρων. (EL)
The effect of the administration of paclitaxel on the male reproductive organs as well as on several semen parameters and other organs of Wis tar rats was studied. To 14 weeks old rats 12,4 mg paclitaxel/kg b.w.were administered i.p. once a week for 4 weeks. Six days after the last injection of paclitaxel ten animals, five (n=5) test (group Al) and five control animals (group A2) were sacrificed. Another ten animals, five (n=5) test (group Bl) and five (n=5) control animals (group B2) were sacrificed eleven weeks after the last injection of paclitaxel. The weights of the testes, the epididymis and the prostate gland of the test animals (group Al) were decreased as compared to the control animals (group A2). The number and the motility of the test animal spermatozoa were decreased, and many of them were abnormal. Histologically, the dividing cells and round spermatids were most affected. Leydig cells appeared degenerated. The epithelium of the ductucs epididymis was cuboidal and cell microvilli were absent. There was infiltration of neutrophils. The prostate gland was cystic with degeneration and desquamation of the epithelial cells. In the adrenals cellular degeneration and histiocytic infiltration were observed. In the spleen myeloid metaplasis and in the liver local allergic reaction around the interlobular bile ducts were observed. The weights of the testes, the epididymis and the prostate glands of the test animals (group Bl) were normal as compared with the control animals (group B2). The sperm motility was also normal but the number of spermatozoa was still decreased as compared with the control animals (group B2). Histologically, all examined organs were similar to those of the control animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πακλιταξέλη (EL)
αναπαραγωγικό σύστημα (EL)
όργανα (EL)
επίμυς (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 23-31 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 1 (2001); 23-31 (EN)

Copyright (c) 2018 G KOEHLER-SAMOUILIDOU, E KALDRYMIDOU, N PAPAIOANNOU, VP KOTSAKI-KOVATSI, A VADARAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.