Ενδοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα στις θηλές του μαστού αιγών γαλακτοπαραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕνδοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα στις θηλές του μαστού αιγών γαλακτοπαραγωγής (EL)
Endoscopic and histological findings in teats of dairy goats (EN)

BOSKOS (Κ. ΜΠΟΣΚΟΣ), C.
TZANIDAKIS (Ν. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ), N.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N.
KIOSSIS (Ε. ΚΙΟΣΣΗΣ), E.
BROZOS (Χ.Ν. ΜΠΡΟΖΟΣ), C. N.

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή της ενδοσκοπικής εξέτασης σε θηλές αιγών, ώστε να διερευνηθεί η φύση και η συχνότητα των αλλοιώσεων αυτών. Οι αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν, διερευνήθηκαν και ιστοπαθολογικά. Εξετάσθηκαν 510 θηλές αιγών που είχαν συλλεχθεί από σφαγεία. Τα ευρήματα από την ενδοσκοπική εξέταση συσχετίστηκαν με τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης. Σε 16% των θηλών που εξετάστηκαν (82/510) εντοπίστηκαν παθολογικά ευρήματα στην περιοχή του θηλαίου κόλπου. Τα συχνότερο εύρημα (66 θηλές, 80,4%) ήταν η πάχυνση και οι οζώδεις εκβλαστήσεις του θηλαίου κόλπου. Τα διαφραγμάτια στο θηλαίο κόλπο ήταν επίσης συχνό εύρημα (19 θηλές), ενώ κύστεις και αλλοιώσεις στην περιοχή του θηλαίου κόλπου εντοπίστηκαν σε 5 και 4 θηλές, αντίστοιχα. Διαφοροποιήσεις στο χρωματισμό του βλεννογόνου του θηλαίου κόλπου εντοπίστηκαν σε 29 περιπτώσεις: σε 7 το χρώμα του βλεννογόνου ήταν κόκκινο, σε 14 κίτρινο και σε 8 κόκκινο και κίτρινο. Κρίνεται ότι η ενδοσκόπηση των θηλών του μαστού θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αίγες για την αξιολόγηση των αλλοιώσεων αυτών. (EL)
Objective of the study was to study the endoscopic examination of teats of dairy goats and to explore the nature and the prevalence of lesions therein. Potentially abnormal findings were further investigated with histological examination. The study was performed in 510 teats from dairy goats, which were collected from slaughterhouses. The endoscopic findings were correlated with those of the histological examination. Of  the total teats examined, 16% (82/510) had abnormal findingsat the area of teat cistern. The most common finding (66 teats) wast hickness and nodular proliferation of the teat cistern. Diaphragms at the teat cistern were also common (19 teats), while cysts and abnormal findings located at the area of teat cistern were noticed only in 5 and 4 teats, respectively. Variations in the colour of the mucosa of the teat cistern were noticed in 29 cases; in 7 cases teat cistern mucosa was red, in 14 yellow and in 8 red and yellow. Endoscopic examination appearsto be an effective technique that might potentially allow evaluation of teat abnormalities in living dairy goats. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενδοσκόπηση (EL)
αλλοίωση (EL)
αίγα (EL)
θηλή (EL)
teat (EN)
endoscopy (EN)
goat (EN)
lesion (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 265-272 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 4 (2012); 265-272 (EN)

Copyright (c) 2017 E. KIOSSIS (Ε. ΚΙΟΣΣΗΣ), C. N. BROZOS (Χ.Ν. ΜΠΡΟΖΟΣ), N. PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), N. TZANIDAKIS (Ν. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ), C. BOSKOS (Κ. ΜΠΟΣΚΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.