Μελέτη της επίδρασης στη συγκέντρωση της αέριας αμμωνίας στους θαλάμους των χοιροστασίων από την ενσωμάτωση στην τροφή των χοίρων του φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθου)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της επίδρασης στη συγκέντρωση της αέριας αμμωνίας στους θαλάμους των χοιροστασίων από την ενσωμάτωση στην τροφή των χοίρων του φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθου) (EL)
Effect of the dietary inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on aerial ammonia level in pig houses (EN)

SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
PAPAIOANNOU (Δ.Σ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ), D. S.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.

Έχει διαπιστωθεί ότι όταν οι φυσικοί ζεόλιθοι προστίθενται στην τροφή των παραγωγικών ζώων βελτιώνουν τις αποδόσεις τους και βοηθούν στη μείωση της συγκέντρωσης της αμμωνίας στους θαλάμους σταβλισμού τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης στη συγκέντρωση της αμμωνίας των θαλάμων εκτροφής χοίρων, από την ενσωμάτωση στην τροφή των ζώων του φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθου). Τα ζώα κατανεμήθηκαν σε δυο κυρίες πειραματικές ομάδες, ανάλογα με το αν κατανάλωσαν ή όχι τροφή εμπλουτισμένη με 2% κλινοπτιλόλιθο (ομάδες Ζ και Ν αντίστοιχα) και η κάθε ομάδα σε δυο υποομάδες (Ζ1,Ζ2και Ν1,Ν2) ανάλογα με το αν προστέθηκαν ή όχι αντιβακτηριακές ουσίες στην τροφή. Σε κάθε θάλαμο σταβλίστηκαν ζώα της ίδιας πειραματικής υποομάδας και οι μετρήσεις της αμμωνίας έγιναν με στήλες διήθησης (Dräger tubes) στο τέλος της κάθε παραγωγικής φάσης (απογαλακτισμός, ανάπτυξη, πάχυνση). Από τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε, ότι στο τέλος του σταδίου της πάχυνσης, τη μικρότερη συγκέντρωση αμμωνίας εμφάνισε ο θάλαμος των ζώων της υποομάδας Z1ενώ μεταξύ των δυο κυρίων πειραματικών ομάδων, σημαντικά μικρότερη (Ρ<0,05) ήταν η συγκέντρωση της αμμωνίας στο τέλος των σταδίων ανάπτυξης και πάχυνσης, στους θαλάμους σταβλισμού των ζώων που κατανάλωσαν τον κλινοπτιλόλιθο με την τροφή τους (ομάδα Ζ). (EL)
The beneficial effect of dietary inclusion of natural zeolites on the growth of the animals and on reducing ammonia levels in livestock buildings, has been escribed. The objective of the present study was to determine the effect of the dietary  inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on the ammonia level in a Greek "farrow-to-finish" pig unit. Animals participating in the study were of the same genetic background and were divided into two main experimental groups depending on the inclusion or not of clinoptilolite (groups Ζ and Νrespectively) and four experimental subgroups depending on the inclusion or not of antimicrobials in the feed (subgroups Zl9 Nx and Z2, N2 respectively). Aerial ammonia level measurements were carried out using diffusion tubes (Dräger tubes) at the end of each growth stage (weaning, growing and fattening stages). In order to ensure the accuracy of the measurements, in each barn, animals of the same experimental subgroup were allocated. The results of this study demonstrate that the incorporation of clinoptilolite in swine feed had a favorable effect on aerial ammonia level. Significantly lower levels (P<0,05) were obtained in Zl subgroup at the end of the fattening stage. Comparing the results among the main experimental groups (Z and N), the decreasing effect on ammonia level (P<0,05) was evident at the end of the growing and the fattening stages. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χοίρος (EL)
αμμωνία (EL)
χοιροστάσιο (EL)
κλινοπτιλόλιθος (EL)
swine (EN)
clinoptilolite (EN)
ammonia (EN)
pig house (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 291-298 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 291-298 (EN)

Copyright (c) 2018 K SAOULIDIS, C ALEXOPOULOS, DS PAPAIOANNOU, SK KRITAS, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.