Διερεύνηση των αντισωμάτων Porcine Circovirus type 2 (PCV2) σε κλινικά υγιείς κάπρουςι από αγροκτήματα της Σερβίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των αντισωμάτων Porcine Circovirus type 2 (PCV2) σε κλινικά υγιείς κάπρουςι από αγροκτήματα της Σερβίας (EL)
Investigation of Porcine Circovirus type 2 (PCV2) antibodies in clinically healthy boars from Serbian commercial farms (EN)

BOJKOVSKI, J.
SAVIĆ, S.
MALETIĆ, J.
VAKANJAC, S.
NICLUAE, M.
VASIĆ, A.
ZDRAVKOVIĆ, N.
ŠTUKELJ, M.
ILIĆ, V.
TZIKA, E. D.
MILANOV, D.

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπολασμού του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου (porcinecircovirustype 2-PCV2) σε κάπρους από 3 εκτροφές της Δημοκρατίας της Σερβίας, καθώς επίσης και της πιθανής συσχέτισης με μεταβολές των αναπαραγωγικών παραμέτρων και των βιοχημικών παραμέτρων του αίματος (ολικές πρωτεΐνες, ουρία, κρεατινίνη και ασπαρτική τρανσαμινάση). Ο επιπολασμός του PCV2 αξιολογήθηκε με την παρουσία ειδικών αντισωμάτων. Με τη χρήση τεχνικής ELISA ανιχνεύθηκαν τα αντισώματα κατά του PCV2 σε ορούς αίματος 58 κάπρων από σέρβικες, εμπορικές εκτροφές. Οι 48 κάπροι προέρχονταν από τη Σερβία και οι υπόλοιποι 10 είχαν εισαχθεί από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. IgMPCV2-αντισώματα και/ή IgGανιχνεύθηκαν σε 51 ορούς (87.93% των κάπρων). Με βάση το είδος των ανιχνευόμενων αντισωμάτων (IgMκαι IgGPCV2-αντισώματα), διαπιστώθηκε ότι επικρατούσε η χρόνια μορφή της λοίμωξης από PCV2 στην πλειοψηφία των κάπρων που ελέγχθηκαν. Στους εισαγόμενους κάπρους, επίσης, δεν διαπιστώθηκαν τίτλοι αντισωμάτων που να υποδηλώνουν ενεργή λοίμωξη. Από τα αποτελέσματα των βιοχημικών αναλύσεων του αίματος δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των PCV2 θετικών και αρνητικών κάπρων. Ο υψηλός επιπολασμός PCV2-αντισωμάτων που καταγράφηκε στα εξεταζόμενα δείγματα υποδεικνύει ότι ο ιός ήταν ευρέως διαδεδομένος στις εξεταζόμενες εκτροφές, ενώ υπήρξε σημαντική διαφορά στις συχνότητες ενεργούς, πρόσφατης και χρόνιας μόλυνσης από PCV2 μεταξύ των κάπρων των τριών εκτροφών (p <0,05). Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν αντίστοιχες διαφορές ανάμεσα στους σέρβικους και τους εισαγόμενους κάπρους (p>0.05). Οι κάπροι που ενσωματώθηκαν στην έρευνα προέρχονταν από τρεις διαφορετικές φυλές (Landrace, DurocandYorkshire) και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαπιστώθηκε σημαντικά μεγαλύτερος επιπολασμός PCV2-αντισωμάτων στους κάπρους της φυλής Landrace (p=0.003). Από την εκτίμηση των αναπαραγωγικών παραμέτρων των συών που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα ζώου θετικού ή αρνητικού για PCV2-αντισώματα, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στον αριθμό τοκετών και τα ποσοστά ζωντανών και θνησιγενών χοιριδίων, γεγονός που υποδεικνύει ότι η χρόνια λοίμωξη από τον ιό που καταγράφηκε στους κάπρους, δεν επηρέασε σημαντικά την αναπαραγωγική τους ικανότητα. (EL)
The aim of the present study was to determine the porcine circovirus type 2 (PCV2) prevalence in boars in 3 farms in Serbia and their possible relation with alterations of reproductive parameters and blood biochemical parameters [total protein, urea, creatinine and aspartate transaminase levels (AST)]. The prevalence of (PCV2) was evaluated by the presence of specific antibodies. An ELISA assay was used for the detection of PCV2 antibodies in 58 boars’ blood sera from Serbian commercial farms, among which 48 were from and reared in the Serbian farms, and 10 were imported from different European Union (EU) countries. Anti PCV2 IgM and/or IgG were detected in sera of 51 (87.93%) boars. Based on the type of antibodies (IgM and IgG PCV2 antibodies), it was concluded that chronic PCV2 infection was the predominant type in tested boars. The imported boars did not have an active infection titer. Biochemical tests in blood didn’t show significant differences between PCV2 positive and negative boars. The recorded high prevalence of PCV2 antibodies among boars indirectly proved that PCV2 has been wide spread in the examined farms. Significant difference in the frequency of active, recent and chronic PCV2 infection in boars was found among three farms (p<0.05). Imported boars did not show significant difference in terms of active, recent or chronic PCV2 infection in comparison with boars deriving from Serbian farms (p>0.05). Among boars of three different breeds (Landrace, Duroc and Yorkshire), a significantly higher prevalence of PCV2 antibodies was revealed in Landrace boars (p=0.003). Reproductive parameters of sows that were inseminated with PCV2 positive or negative boars’ semen, showed similar farrowing rate, as well as percentage of live and stillborn piglets, thus indicating that the observed chronic PCV2 infection did not affect significantly the breeding capability of boars. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κάπροι (EL)
εκτροφή (EL)
χοίρειος κυκλοϊός τύπου 2 (EL)
Δημοκρατία της Σερβίας (EL)
χοίρος (EL)
swine (EN)
porcine circovirus type 2 (EN)
farm (EN)
the Republic of Serbia (EN)
boars (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 347-354 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 347-354 (EN)

Copyright (c) 2018 J BOJKOVSKI, V ILIĆ, A VASIĆ, J MALETIĆ, S VAKANJAC, S SAVIĆ, M ŠTUKELJ, N ZDRAVKOVIĆ, ED TZIKA, M NICLUAE, D MILANOV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.