Πολιτική ποιότητας στο κτηνιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο. To παράδειγμα της εφαρμογής της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτική ποιότητας στο κτηνιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο. To παράδειγμα της εφαρμογής της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (EL)
Quality policy in the veterinary diagnostic laboratory; the paradigm of application of Good Laboratory Practice (EN)

ATHANASIOU (Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), L. V.

Η εφαρμογή συστήματος ποιότητας (Αρχές Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής) σε ένα κτηνιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο αφορά στην οργάνωση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προγραμματίζονται, διεξάγονται, ελέγχονται, καταγράφονται, ερμηνεύονται οι διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις και αρχειοθετούνται τα αποτελέσματά τους. Για την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του υπεύθυνου της διοίκησης (παρέχει πόρους), του επιστημονικού υπεύθυνου του εργαστηρίου (έχει τη συνολική ευθύνη για την επιστημονική και τεχνική εκτέλεση των εξετάσεων, για την ανάλυση, καταγραφή, ερμηνεία και τη σύνταξη σχετικής αναφοράς των αποτελεσμάτων) και του υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας (επιθεωρεί τις κρίσιμες φάσεις της λειτουργίας του εργαστηρίου και τα σχετικά έντυπα με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός , το προσωπικό, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα αρχεία και οι διενεργούμενοι έλεγχοι είναι σε συμμόρφωση με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και πρωτόκολλα του εργαστηρίου). Επιπλέον, οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures-SOPs) που περιγράφουν λεπτομερώς όλες τις καθημερινές δραστηριότητες στο εργαστήριο είναι θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων, αφού περιγράφουν πώς γίνονται οι συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις και οι καθημερινές δραστηριότητες του εργαστηρίου. Η τυποποίηση της μεθοδολογίας σε συγκεκριμένες σημαντικές χρονικές στιγμές, όπως η δειγματοληψία, η αποθήκευση και η συντήρηση των δειγμάτων, είναι ουσιαστική προκειμένου να εξαλειφθούν τα συστηματικά σφάλματα και να βελτιωθεί η ακρίβεια, η ειδικότητα και η διαρκής σταθερότητα της ποιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ορθή σήμανση όλων των δειγμάτων πρέπει να διασφαλίζεται με τακτικούς ελέγχους. Για την επικύρωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν πρότυπες ουσίες (standards), πρέπει να γίνονται ενδο- και κυρίως δι-εργαστηριακοί έλεγχοι. Τέλος, η διαχείριση των άχρηστων υπολειμμάτων χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και η υγιεινή και η ασφάλεια του προσωπικού είναι επίσης μεγάλης σημασίας. Όλες αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στο κτηνιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό την αξιόπιστη διάγνωση. (EL)
A quality system such as the Good Laboratory Practice (GLP) in a veterinary diagnostic laboratory is concerned with the organizational Nprocess and the conditions under which laboratory work is planned, performed, monitored, recorded, archived and reported. The key persons for applying a quality system are the Management (provides resources), the Director (overall responsibility for the technical conduct of analyses Nand for the interpretation, analysis and reporting of results) and the Quality Assurance Person (inspects operational phases and audits documents for the purpose of assuring management that the facilities, equipment, personnel, methods, practices, records and controls are in conformance not only with applicable rules and regulations but also with Standard Operating Procedures and Laboratory Protocols). Furthermore, the Standard Operating Procedures (SOPs) that govern all aspects of daily activities at the laboratory are an essential foundation for the production of reliable data as they, by definition, describe how to perform certain routine laboratory tests or activities. The standardization of methods used for a series of critical phases, such as storage and processing of samples is required in order to eliminate systematic errors and to improve the precision, specificity and long-range stability of laboratory performance.The correct identification of all samples needs to be systematically checked. For the validation of methods used, particularly in the absence of chemical standards it is helpful to employ inter- and mainly intra laboratory controls. Finally, the disposal of chemical substances and thesafety of the personnel are also of vital interest. All these principles are applicable to a veterinary diagnostic laboratory in order to promote the quality and validity of the data with ultimate goal the contribution to a reliable diagnosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κτηνιατρικό εργαστήριο (EL)
ποιότητα (EL)
τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (EL)
veterinary laboratory (EN)
standard operating procedure (SOP) (EN)
quality (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 139-148 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 139-148 (EN)

Copyright (c) 2017 L. V. ATHANASIOU (Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.