Κλινική περίπτωση Λοιμώδους Εγκεφαλομυελίτιδας σε ορνίθια κρεοπαραγωγής στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλινική περίπτωση Λοιμώδους Εγκεφαλομυελίτιδας σε ορνίθια κρεοπαραγωγής στην Ελλάδα (EL)
An outbreak of Avian Encephalomyelitis in broilers in Greece (EN)

KOUTOULIS (Κ.Χ. ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ), K. C.
TONTIS (Δ. ΤΟΝΤΗΣ), D.
PAPAIOANNOU (Ν. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ), N.
HORVATH-PAPP, I.
EVANGELOU (Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ), K.

Ο ιός της Λοιμώδους Εγκεφαλομυελίτιδας των Πτηνών (AEV) είναι μια μολυσματική ιογενής νόσος, αποτελεί μέλος της οικογένειας Picornaviridae, και προσβάλλει κυρίως το κεντρικό νευρικό σύστημα και διαφορετικά παρεγχυματώδη όργανα των πτηνών. Ο AEV είναι μια εντερική λοίμωξη και μπορεί και μεταδίδεται δια της πεπτικής οδού, αλλά και κάθετα από μολυσμένες όρνιθες αναπαραγωγής στους νεοσσούς, με αποτέλεσμα την κλινική εκδήλωση της νόσου μετά την εκκόλαψη. Σμήνος 18.000 ορνιθίων κρεοπαραγωγής, στη Νότια περιοχή της Ηπείρου, παρουσίασε αιφνίδια νευρικά συμπτώματα. Κατά την κλινική εξέταση πτηνών ηλικίας 16 ημερών, παρατηρήθηκε ταχύς τρόμος της κεφαλής, αταξία και παράλυση, πλευρική κατάκλιση και πτηνά να ξαπλώνουν με τα πόδια τους σε ασυνήθιστες στάσεις. Δεν παρατηρήθηκαν μακροσκοπικές αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια της νεκροτομικής εξέτασης στην ηλικία των 16, 20 και 26 ημερών, εκτός από αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. Η νοσηρότητα του σμήνους ήταν μεγαλύτερη του 25% και η συνολική θνησιμότητα στο τέλος του κύκλου έφτασε το 20,9%. Για να επιβεβαιωθεί η υποψία της AEV, διεξήχθησαν ιστοπαθολογικές και ορολογικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαρακτηριστική εμφάνιση “δίκην φλόγας” διήθησης της νευρογλοίας και εκφυλίσεις νευρώνων, καθώς και νευροκυττοφαγία στη φαιά ουσία και στα κύτταρα Purkinje του εγκεφάλου. Επίσης, στον εγκέφαλο, το πάγκρεας, το μυοκάρδιο και τη μυϊκή στοιβάδα του αδενώδους στομάχου παρατηρήθηκαν εστίες διήθησης από λεμφοκύτταρα. Όλες οι παρατηρούμενες αλλοιώσεις είναι χαρακτηριστικές της μόλυνσης με AEV. Με τη πάροδο του χρόνου, τα ορολογικά αποτελέσματα ELISA στο μολυσμένο σμήνος κατέγραψαν αξιοσημείωτες διαδοχικές αυξήσεις στους τίτλους των αντισωμάτων του ιού της Λοιμώδους Εγκεφαλομυελίτιδας. Μετά την ηλικία των 30 ημερών, δεν παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα. Η συγκεκριμένη κλινική περίπτωση αποτελεί πρώτη αναφορά της AEV σε ορνίθια κρεοπαραγωγής στην Ελλάδα. (EL)
Avian Encephalomyelitis Virus (AEV) is an infectious viral disease, member in the family of Picornaviridae, with a preference for the central nervous system and various parenchymatous organs of chickens. AEV is an enteric infection and can be transmitted by oral ingestion, but also vertically from infected broiler breeders to the chick, resulting in clinical signs at hatching. A flock of 18,000 broilers, located in the Southern part of Ipirus, exhibited sudden neurological signs. Clinical examination of 16 days old chicks showed rapid head tremors, ataxia and paralysis, often falling on their sides and lie with their legs at unusual angles. No gross lesions were noted during post mortem examinations conducted at 16, 20 and 26 days of age, apart from gross lesions on the brain. Morbidity of the flock exceeded 25% and total mortality reached 20.9% at the end of flock’s cycle. In order to diagnose the suspected AEV, histological and serological examinations were performed. The results showed typical “flame-shape” proliferation of glia, neuron necrosis and neuronocytophagia in the gray matter and Purkinje cells as well. Also, foci of infiltrating lymphocytes were seen in the brain, the glandular part of pancreas, muscular layer of heart and muscle layer of proventriculus. All observed lesions were characteristic of AEV infection. Serological results in affected flock, conducted by ELISA, showed a consecutive marked increase in serum encephalomyelitis virus antibody titers through time. At 30 days of age onwards, no clinical signs appeared. This clinical case of AEV in broilers was the first case reported in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Λοιμώδης Εγκεφαλομυελίτιδα (EL)
ορνίθια κρεοπαραγωγής (EL)
Ελλάδα (EL)
Ιστολογία (EL)
ELISA (EL)
Avian Encephalomyelitis (EN)
Greece (EN)
histology (EN)
broilers (EN)
ELISA (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 2 (2015); 93-100 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 2 (2015); 93-100 (EN)

Copyright (c) 2018 KC KOUTOULIS, I HORVATH-PAPP, D TONTIS, N PAPAIOANNOU, K EVANGELOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.