Εφαρμογή υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματογραφία μάζας υψηλής ανάλυσης στον προσδιορισμό της κορτιζόλης σε ούρα ομαδικά σταβλισμένων χοιρομητέρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματογραφία μάζας υψηλής ανάλυσης στον προσδιορισμό της κορτιζόλης σε ούρα ομαδικά σταβλισμένων χοιρομητέρων (EL)
Application of liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry to measure urinary cortisol in loose housed sows (EN)

LISGARA, M.
SKAMPARDONIS, V.
MAES, D.
KATSOULIS, K.
LEONTIDES, L.
DE CLERCQ, N.
KONTOPIDIS, G.
VANHAECKE, L.

Ο προσδιορισμός της στάθμης της κορτιζόλης είναι η φυσιολογική παράμετρος που χρησιμοποιείται συχνότερα στην εκτίμηση της ευζωίας των χοίρων. Για την αξιολόγηση της καταπόνησης (stress) των χοίρων που σταβλίζονται ομαδικά, η συλλογή δειγμάτων ούρων κατά την ούρηση των ζώων είναι εύκολη και πρακτική. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η εφαρμογή υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματογραφία μάζας υψηλής ανάλυσης για την περιγραφή της καμπύλης απέκκρισης κορτιζόλης στη διάρκεια της ημέρας σε ούρα ομαδικά σταβλισμένων χοιρομητέρων. Ο προσδιορισμός της κορτιζόλης έγινε σε δείγματα ούρων που συλλέχθηκαν κατά τη διούρηση από 30 χοιρομητέρες τριών ελληνικών εκτροφών. Από κάθε ζώο συλλέχθηκαν επαναλαμβανόμενα δείγματα την ίδια ημέρα. Βρήκαμε ότι η στάθμη της κορτιζόλης στα ούρα ήταν υψηλότερη πριν το πρωινό τάισμα των ζώων [ο γεωμετρικός μέσος όρος του λόγου της στάθμης της κορτιζόλης προς τη στάθμη της κρεατινίνης ήταν 2.72 (95% εμπιστοσύνης: 1,17, 6,30), 5,65 (3,15, 10,14) και 2,60 (1,50, 4,50) στις χοιρομητέρες των εκτροφών A, B, και Γ, αντιστοίχως] και χαμηλότερη στις 7:00 μ.μ. [0,56 (0,27, 1,18), 1,24 (0,74, 2,07), 0,88 (0,55, 1,44)]. Οι καμπύλες ημερήσιας απέκκρισης της κορτιζόλης στα ούρα των χοιρομητέρων διέφεραν σημαντικά μεταξύ των τριών εκτροφών. (EL)
Cortisol is the most common physiological parameter used to measure welfare in pigs. In field studies evaluating stress in individual pigs which are group housed, the collection of spontaneously voided urine is practical. The purpose of the study was to apply a liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry approach to observe the patterns of diurnal urinary cortisol excretion among loose sows of three herds. We applied the analytical method in spontaneously voided urine of thirty, repeatedly sampled within a day, multiparous sows of three Greek herds. We found the level of urinary cortisol being highest before morning feeding [geometric mean of urinary cortisol to creatinine ratio being 2.72 (95% confidence interval: 1.17, 6.30), 5.65 (3.15, 10.14) and 2.60 (1.50, 4.50) in sows of herds A, B, and C, respectively] and lowest at 19:00 h [0.56 (0.27, 1.18), 1.24 (0.74, 2.07), 0.88 (0.55, 1.44)]. However, the patterns of diurnal urinary cortisol excretion appeared different among herds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χοίροι (EL)
στάθμη κορτιζόλης στα ούρα (EL)
Υγρή χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματογραφία μάζας υψηλής ανάλυσης (EL)
Swine (EN)
Urinary cortisol (EN)
Liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 231-236 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 231-236 (EN)

Copyright (c) 2018 L LEONTIDES, N DE CLERCQ, V SKAMPARDONIS, M LISGARA, G KONTOPIDIS, K KATSOULIS, L VANHAECKE, D MAES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.