Πειραματική δοκιμή βιοεγκύστωσης αντιμικροβιακού παράγοντα για τη θεραπεία βακτηριακής αιτιολογίας νοσημάτων σε ιχθύδια λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Εκτίμηση διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠειραματική δοκιμή βιοεγκύστωσης αντιμικροβιακού παράγοντα για τη θεραπεία βακτηριακής αιτιολογίας νοσημάτων σε ιχθύδια λαβρακιού (Dicentrarchus labrax). Εκτίμηση διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων (EL)
Experimental trial of bioencapsulation of antimicrobial agent for the treatment of bacterial etiology diseases in seabass (Dicentrarchus labrax) fry. Evaluation of different therapeutic regimes (EN)

TOURAKI (Μ. ΤΟΥΡΑΚΗ), M.
SAVVIDIS (Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ), G.
MOURELATOS (Σ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ), S.
KASTRITSIS (Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ), K.
SOULOUNIAS (Γ. ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ), G.

Η χορήγηση ζωντανής τροφής (ναύπλιοι Artemia) αποτελεί τυπική διαδικασία και κλασικό τρόπο εκτροφής νεαρών ιχθυδίων τσιπούρας και λαβρακιού. Τα διάφορα, μικροβιακής αιτιολογίας, νοσήματα με σοβαρότατες οικονομικές προεκτάσεις συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κατά το χρονικό τούτο διάστημα. Θεραπευτικές παρεμβάσεις με την δια του στόματος, χορήγηση των κατάλληλων αντιμικροβιακών παραγόντων, θεωρούνται και είναι αφ' ενός μεν περισσότερο εφικτές, αφ' ετέρου δε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος συνίσταται στην τεχνική της βιοεγκύστωσης δηλαδή της ενσωμάτωσης των θεραπευτικών ουσιών στη ζωντανή τροφή. Σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διενεργήθηκαν πειραματισμοί σε ιχθύδια λαβρακιού με στελέχη Vibrio anguillarum με στόχο τη βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων κάθε φορά θεραπευτικών και προοληπτικών σχημάτων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα από δύο διαφορετικές πειραματικές σειρές (expermentalset)· κάθε σειρά περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (experimentalseries), ενώ σε κάθε συνθήκη υπάρχουν πέντε επαναλήψεις (aliquot). Ο πειραματισμός θα συνεχιστεί με τη χρησιμοποίηση και άλλων στελεχών του ιδίου μικροβιακού είδους καθώς και άλλων παθογόνων μικροβιακών ειδών. Επίσης προβλέπεται και η εφαρμογή και άλλων σχετικών πειραματικών πρωτοκόλλων. (EL)
Early stages of larval development of seabass and seabream are typically fed with live feeds (nauplii of Artemia). The different disease of microbial etiology with important economic consequences, constitute one of the most significant problems during this first larval period. Therapeutic interventions, implying oral delivery of appropriate antimicrobial agents, are considered more feasible and environmentally friendly. The method used consists in techniques of bioencapsulation (incorporation of therapeutics in the live feeds). In specially designed facilities of the Laboratory of General Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, in the frame of a European Union research programme, experimental trials were carried out on seabass fry with Vibrio anguillarum strains, aiming at the optimisation of therapeutic and/or preventive schemes. Within this work, comparative results from separate experimental sets (each set comprising eight different experimental series [conditions], each series having five aliquots) are presented. The experimentation will be continued by using different strains and different bacterial species and by testing other relevant experimental protocols. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ιχθύδια λαυρακιού (EL)
ναύπλιοι Artemia (EL)
βιοεγκύστωση ΤΜΡ+SΜΧ (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 2 (1999); 116-126 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 2 (1999); 116-126 (EN)

Copyright (c) 2018 S MOURELATOS, M TOURAKI, G SAVVIDIS, G SOULOUNIAS, K KASTRITSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.