Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χλαμυδίαση στη χοιροτροφία και η σημασία της (EL)
Chlamydial infections in swine industry and their significance (EN)

PAPADOPOULOS (Ο. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), O.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. K.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
TSINAS (Α. ΤΣΙΝΑΣ), A.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.

Ο ρόλος των χλαμυδιών στις λοιμώξεις των ζώων, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών και των πτηνών, είναι γνωστό εδώ και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη νόσο στους χοίρους. Στην εργασία αυτή γίνεται μια ανασκόπηση των μέχρι σήμερα γνωστών στοιχείων σε ό,τι αφορά τις χλαμΰδιες στους χοίρους σε διάφορες χώρες καθώς και στην Ελλάδα με έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, επιζωοτιολογία και διάγνωση. Ιδιαίτερα παρουσιάζονται τα νεότερα στελέχη της χλαμΰδιας καθώς και τα τελευταία πειραματικά δεδομένα και απόψεις για το ρόλο του μικροβίου ως παθογόνου αιτίου στους χοίρους. Προτείνονται, τέλος, ορισμένα μέτρα για την Ελληνική χοιροτροφία με σκοπό την προφύλαξη και τον έλεγχο των χλαμυδιών. (EL)
Chlamydial infections in animals, particularly those in ruminants and poultry, have been well studied for the last decades. However, no much information exist on such infections in pigs. This paper reviews the recent knowledge in various countries as well as in Greece on the role of the microorganism on causing disease in swine with emphasis on pathogenesis, epizootiology and diagnosis. Particular attention is given on the newly-described chlamydial strains as well as the recent experimental information and views which implicate the microbe as pathogen. Finally, some measures with respect the prevention and control against Chlamydiae are suggested for the Greek pig industry. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χοίρος (EL)
χλαμυδίαση (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 11-15 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 11-15 (EN)

Copyright (c) 2018 SK KRITAS, K SAOULIDIS, A TSINAS, O PAPADOPOULOS, SK KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.