Επιβίωση της Listeria monocytogenes στα τυριά Γαλοτύρι και Τουλουμοτύρι κατά την παραμονή τους στους 5°C και 12°C

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιβίωση της Listeria monocytogenes στα τυριά Γαλοτύρι και Τουλουμοτύρι κατά την παραμονή τους στους 5°C και 12°C (EL)
Survival of Listeria monocytogenes during storage of soft cheeses Galotyri and Touloumotyri at 5°C and 12°C (EN)

PAPAGEORGIOU (Δ. Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ), D. K.
BORI (Μ. ΜΠΟΡΗ), M.
MANTIS (Α. ΜΑΝΤΗΣ), A.

Γαλοτύρι και Τουλουμοτύρι ενοφθαλμίζονταν με L.monocytogenes [στέλεχος Scott Α ή California (CA)], έτσι ώστε να περιέχουν 3,6-7,5 x 105CFU/g τυριού. Στη συνέχεια τα τυριά παρέμειναν στους 5 και 12°C και το μεν Γαλοτύρι εξεταζόταν ανά 1 ή 2 ημέρες για 30 ημέρες, το δε Τουλουμοτύρι εξεταζόταν ανά 5 ημέρες για 40 ημέρες. Ο πληθυσμός της L. monocytogenes αριθμούνταν στο υπόστρωμα Lithiumchloridephenylethanolmoxalactamagar(L.P.M.). To pH κατά την έναρξη των πειραματισμών ήταν για το Γαλοτύρι 4,35 (S.D. ±0,08) και για το Τουλουμοτύρι 4.53 (S.D.±0,06). Κατά τη διάρκεια των πειραματισμών το Ph των τυριών δεν μετεβλήθη ουσιαστικά. Ο πληθυσμός της L. monocytogenes και στα δυο στελέχη μειωνόταν σημαντικά (Ρ < 0,01), στο Γαλοτύρι που παρέμεινε στους 5 και 12°C σε επίπεδα <10 κυττάρων/g εντός 7 έως 16 ημερών σε 7 απο τους 8 πειραματισμούς. Η μείωση στους πληθυσμούς της£. monocytogenes στο Γαλοτύρι στο χρόνο αυτό ήταν της τάξεως του 2,9-4,55 Log10 CFU/g. Η τιμή D για τους πειραματισμούς αυτούς υπολογίστηκε σε 2,17 (S.D. ± 1,02) ημέρες. Η εξέταση δειγμάτων με πληθυσμό < 10 κυττάρων/g (όριο αρίθμησης) με ψυχρό εμπλουτισμό σε Tryptose broth για 8 εβδομάδες απέδειξε οτι η Listeria ήταν παρούσα μέχρι και την 16 έως και την 27 ημέρα συντήρησης του προϊόντος. Σε έναν πειραματισμό στους 5°C, παρά τη στατιστικώς σημαντική (Ρ<0,01) μείωση του πληθυσμού της£. monocytogenesy η αρίθμηση της ήταν δυνατή μέχρι και 24 ημέρες, δεν επιβίωνε όμως πέραν των 26 ημερών. Η L. monocytogenes και για τα δυο στελέχη στο Τουλουμοτύρι, που παρέμεινε στους 5 και 12°C επιβίωσε για 40 ημέρες. Η μείωση στους πληθυσμούς της£. monocytogenes ήταν στατιστικώς σημαντική (Ρ<0,05), της τάξεως του 0,98 -1,96 Log10 CFU/g και σαφώς μικρότερη απ' ό,τι στο Γαλοτύρι. Μετά από 40 ημέρες συντήρησης του τυριού, αριθμούνταν πληθυσμοί της τάξεως του 5,3- 51xl03CFU/g. Οι πληθυσμοί αυτοί αντιπροσώπευαν το 1,1% έως και 10,6% του αρχικού ενοφθαλμίσματος. (EL)
Soft spreadable cheeses Galotyri and Touloumotyri were inoculated with Listeria monocytogenes strains Scott A or California (CA), to contain 3.6-7.5 x 105 CFU/g of cheese and stored at 5°C and 12°C f or 30d and 40d respectively. The initial pH of the cheeses Galotyri and Touloumotyri were 4.35 (S.D.±0.08) and 4.53 (S.D. ±0.06) respectively, and remained relatively constant during the entire experiment. Fat in dry mater was 50.06% (S.D. ±1.16) in Calotyri and 37.43% (S.D. ±0.62) in Touloumotyri cheese. Values of moisture content of cheeses were 68.04% (S.D. ±0.36) and 73.01% (S.D.±0.14) respectively. The NaCl content for Galotyri and Touloumotyri cheeses was 1.54% (S.D.±0.12) and 1.03% (S.D. ±0.10) respectively. Duplicate samples of cheeses were used for enumeration of L. monocytogenes and pH. Listeria counts were obtained by surface plating on lithium chloride phenylethanol moxalactam agar (LPM). Selected Listeria colonies were confirmed biochemically. Viability loss of L. monocytogenes in Galotyri cheese was rapid, but the pathogen survived for more than 40 d in Touloumotyri cheese. During storage of Galotyri cheese at 5°C and 12°C, population of both strains of L. monocytogenes decreased significantly (P<0.01) to less than 10 viable cells/g of cheese, within 7 to 16 d for 7 trials. At that time population of L. monocytogenes decreased by 2.9-4.55 Log10 CFU/g. Estimated D-value was 2.17 d (S.D. ±1.02) for the 7 trials. Only for one trial L. monocytogenes was counted up to 24 d, but was not survived more than 26 d. The reduction of population was statistically significant (P<0.01) for this trial also. Cold enrichment up to 8 weeks of samples in which L. monocytogenes was not counted, indicated that the pathogen survived for 16 d up to 27 d in a l l trials. Both strains of L. monocytogenes survived for more than 40 d during storage of Touloumotyri cheese at 5°C and 12°C. Population of L. monocytogenes decreased significantly (P<0.05) by 0.98 to 1.96 Log10 CFU/g during storage of Touloumotyri cheese at 5 °C and 12 °C. After 40d of storage of cheese, populations of the pathogen ranged from 5.3 to 51 χΙΟ3 CFU/g. Calculation indicated that survivors of the pathogen represent the 1.1% up to 10.6% of the initial population of L. monocytogenes inoculated to the cheese. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γαλοτύρι (EL)
Listeria monocytogenes (EL)
Τουλουμοτύρι (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 48-53 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 48-53 (EN)

Copyright (c) 2018 DK PAPAGEORGIOU, M BORI, A MANTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.