Η δράση της Σινεφουνγίνης στη βιοσύνθεση των μεγαλομορίων του πρωτόζωου Λεϊσμάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ δράση της Σινεφουνγίνης στη βιοσύνθεση των μεγαλομορίων του πρωτόζωου Λεϊσμάνια (EL)
The effect of sinefungin on the macromolecular biosynthesis of Leishmania species (EN)

TZORA (Α. ΤΖΩΡΑ), A.
LAWRENCE, F.
ROBERT-GERO, M.

Χρησιμοποιήθηκαν τρία στελέχη του πρωτόζωου λεϊσμάνια, δηλαδή ένα ευαίσθητο στη σινεφουνγίνη του είδους L. tropica και δυο φυσικώς ανθεκτικά των ειδών L. tropica και L. infantum. Η μελέτη έγινε με τη βοήθεια ραδιοσεσημασμένων ουσιών που ήταν η τριτιωμένη θυμιδίνη, η ουριδίνη και η λευκίνη. Τα μεγαλομορια του παρασίτου που είχαν σημανθεί με τα ως άνω ραδιενεργά στοιχεία βρίσκονταν σε δυο διαφορετικές φάσεις, στερεά και υγρή, και αναλύονταν με τη μέθοδο του Schneider. Οι μετρήσεις διενεργούνταν σε μετρητή υγροΰ σπινθηρισμοΰ (Beckman) και η ενσωμάτωση των ραδιοϊσοτόπων εκφραζόταν σε κρούσεις ανά λεπτό (cpm). Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών των παρασίτων καθορίστηκε με τη μέθοδο Lowry. Η ενσωμάτωση των ραδιενεργών στοιχείων στα μεγαλομορια εκφράζεται σε cmp/mg πρωτεϊνών του πρωτόζωου. Παρατηρήθηκε σημαντικού βαθμού αναστολή της ενσωμάτωσης της θυμιδίνης που ήταν ανάλογη της συγκέντρωσης της σινεφουνγίνης και του χρόνου έκθεσης των καλλιεργειών των προμαστιγωτών μορφών του ευαίσθητου στελέχους L. tropica στο αντιβιοτικό. Η αναστολή της βιοσύνθεσης του DNA που επέφερε η σινεφουνγίνη σε συγκέντρωση 2,6 μΜ (υπερδεκαπλάσια της λεϊσμανιοστατικής και υποδεκαπλάσια της λεϊσμανιοκτόνου) στο ευαίσθητο στέλεχος L. tropica κυμάνθηκε από 25% έως 64% σε χρόνους δράσης της μιας και είκοσι τεσσάρων ωρών αντίστοιχα. Δε σημειώθηκε αναστολή της βιοσύνθεσης του RNA στο πρωτόζωο. Σχετικά με την ενσωμάτωση της λευκίνης παρατηρήθηκε μικρότερου βαθμού αναστολή στο ίδιο στέλεχος σε σχέση με την αντίστοιχη της θυμιδίνης που κυμάνθηκε από 10% έως 24%. Αντίθετα, η σύνθεση του DNA των ανθεκτικών στελεχών δεν επηρεάστηκε ακόμα και όταν οι χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις της σινεφουνγίνης για έξι ώρες ήταν η λεϊσμανιοκτόνος 26 μΜ και πολλαπλάσιες αυτής. Η δράση του αντιβιοτικού σινεφουνγίνη στις βιοσυνθετικές λειτουργίες του πρωτόζωου λεϊσμάνια είναι ανεξάρτητη του είδους και συσχετίζεται με την έκφραση της ευαισθησίας ή ανθεκτικότητας του στελέχους. Η σινεφουνγίνη παρεμβαίνει στη σύνθεση του DNA των πρωτόζωων που έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας σ' αυτήν. (EL)
The aim of the work presented here was the in vitro study of the action of the antibiotic sinefungin on the macromolecules DNA, RNA and the proteins of different isolates of Leismannia spp. in relation to the resistance or to the sensitivity of the strains examined. The mode of action of sinefungin of the Leishmania strains was detected by incorporating radiolabeled thymidine, uridine and leucine into promastigote forms, to study the synthesis of DNA, RNA and proteins respectively. In the sensitive strain L. tropica a statistically significant reduction of the rate of incorporation of thymidine to the DNA of the parasite, resulted to a 64% inhibition of leishmanial DNA synthesis by sinefungin at a concentration of 2.6 mM, when the time of action of the drug was 24 hours. In the sensitive strain L. tropica the reduction of the rate of incorporation of thymidine was depended on the concentration and the time of action of the drug. No inhibition of leishmanial RNA synthesis was observed. Our research showed that the action of the antibiotic sinefungin to the macromolecular biosynthesis of the protozoan Leishmania is independent of the strain and is strongly related with the expression of the sensitivity and the resistance of the strain. The main target of the antibiotic examined was the DNA of the Leishmania strains sensitive to the drug. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λεϊσμάνια (EL)
μεγαλομόρια (EL)
Σινεφουνγίνη (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 137-142 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 137-142 (EN)

Copyright (c) 2018 A TZORA, F LAWRENCE, M ROBERT-GERO (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.