Γονιμότητα σπέρματος κουνελιού μετά από διενέργεια ετεροσπερμικής σπερματέγχυσης με σπερματοζωάρια διαφορετικών χρόνων ενεργοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓονιμότητα σπέρματος κουνελιού μετά από διενέργεια ετεροσπερμικής σπερματέγχυσης με σπερματοζωάρια διαφορετικών χρόνων ενεργοποίησης (EL)
Rabbit semen fertility after heterospermic insemination with spermatozoa of different capacitation time (EN)

SAMOUILIDIS (Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ), S.
YPSILANTIS (Π. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ), P.
SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ), Ph.

Μελετήθηκε η επίδραση της ανάμιξης ετερογενών πληθυσμών σπερματοζωαρίων στη γονιμότητα του σπέρματος κουνελιού. Χρησιμοποιήθηκαν 8Θ θηλυκά κουνέλια, που χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (1, 2,3 και 4) (η=20), καθώς και 3 αρσενικά (Aj, Α2 και Α3) αποδεδειγμένης γονιμότητας. Στα ζώα των ομάδων 1, 2 και 3 έγινε σπερματέγχυση με σπέρμα από τα αρσενικά Α1? Α2 και Α3, αντίστοιχα, ενώ εκείνα της ομάδας 4 με μίγμα που περιείχε ισάριθμα σπερματοζωάρια με προοδευτική κίνηση από καθένα από τα παραπάνω αρσενικά ( Α 1 + 2 + 3 ) (ετεροσπερμική σπερματέγχυση). Τα ζώα κάθε ομάδας διαιρέθηκαν σε 4 υποομάδες ανάλογα με το χρόνο σπερματέγχυσης (15,10, 5 και 0 ώρες πριν από την αναμενόμενη ωοθυλακιορρηξία). Σε κάθε ομάδα παρατηρήθηκαν διαφορές (Ρ< 0,05) μεταξύ των υποομάδων ως προς το ποσοστό τοκετών, υποδηλώνοντας διαφορές μεταξύ των αρσενικών ως προς το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια ενεργοποίησης των σπερματοζωαρίων in vivo. Με βάση το ποσοστό τοκετών και το μέσο μέγεθος τοκετοομάδας, η γονιμότητα του σπέρματος βελτιώθηκε μετά από την εφαρμογή ετεροσπερμικής σπερματέγχυσης, οποιονδήποτε χρόνο κι αν διενεργήθηκε. Η βελτίωση αυτή αποδόθηκε στην αύξηση του χρόνου κατά τον οποίο υπήρχαν ενεργοποιημένα σπερματοζωάρια στη γεννητική οδό του θηλυκού, λόγω της ανάμιξης ετερογενών πληθυσμών σπερματοζωαρίων με διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης. (EL)
The influence of mixing heterogeneous sperm populations in rabbit semen fertility was studied. Eighty female rabbits which were divided in 4 groups (1,2,3 and 4) in = 20.) and 3 males of proven fertility were employed. The animals of group 1,2 and 3 were inseminated with semen from male A j, A2 and A3, respectively, while those of group 4 were inseminated with a mixture containing equal number of progressively motile spermatozoa from each of the above mentioned males ( A 1 + 2 + 3 ) (heterospermic insemination). Animals of each group were divided into 4 subgroups according to the insemination time (15,10, 5 and 0 hours prior the expected ovulation). In each group, differences were observed (P<0.05) between subgroups at the percentage of animals that delivered, indicating differences between males at the time and the duration of sperm capacitation in vivo. Based on the percentage of the animals that delivered and the litter size, semen fertility was improved after the application of heterospermic insemination, at all insemination times. This improvement was attributed to the extension of the time during which capacitated spermatozoa were present in the female genital tract due to the mixture of heterogeneous sperm populations of different capacitation time. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ενεργοποίηση σπερματοζωαρίων (EL)
ετεροσπερμική σπερματέγχυση (EL)
κουνέλι (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 143-147 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 143-147 (EN)

Copyright (c) 2018 P YPSILANTIS, PH SARATSIS, S SAMOUILIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.