Επιδράσεις των αφλατοξινών στο αναπαραγωγικό σύστημα του αρσενικού: Ανασκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Επιδράσεις των αφλατοξινών στο αναπαραγωγικό σύστημα του αρσενικού: Ανασκόπηση (EL)
Effects of aflatoxins on male reproductive system: A review (EN)

KOUROUSEKOS (Γ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ), G. D.
THEODOSIADOU (ΑΙΚ. Κ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ), E. Κ.

Οι μυκοτοξίνες αποτελούν τοξικές ουσίες, οι οποίες παράγονται από συγκεκριμένα είδη μυκήτων. Μεταξύ των μυκοτοξινών, οι αφλατοξίνες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς έχουν ενοχοποιηθεί ως καρκινογόνες ουσίες για τα ζώα και τον άνθρωπο. Η κατανάλωση αφλατοξινών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ζώων και ανθρώπου. Από έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, φαίνεται ότι η γενική κατάσταση, όπως και κάποιες βιοχημικές παράμετροι, κυρίως εκείνες του ήπατος, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τη χορήγηση αφλατοξινών. Σε ό,τι αφορά το αναπαραγωγικό σύστημα, αν και δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, αρκετοί ερευνητές κάνουν λόγο για αρνητικές επιπτώσεις των αφλατοξινών τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά ζώα. Ειδικότερα, στα αρσενικά ζώα, το μέγεθος και το βάρος των γεννητικών οργάνων, η σπερματογένεση, ο αριθμός, η κινητικότητα και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων, καθώς και οι συγκεντρώσεις των ορμονών επηρεάζονται αρνητικά από τη χορήγηση ή την κατανάλωση αφλατοξινών, προκαλώντας, συχνά, προβλήματα υπογονιμότητας. Οι περισσότερες, μέχρι στιγμής έρευνες, αναφέρονται σε ζώα εργαστηρίου και λιγότερο σε παραγωγικά ζώα, ενώ δύο μόνο έρευνες αναφέρονται σε πιθανά προβλήματα υπογονιμότητας λόγω της κατανάλωσης αφλατοξινών στους άνδρες. Δεδομένου ότι η αναπαραγωγή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της εκτροφής των ζώων, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στη διατροφή, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα κατανάλωσης αφλατοξινών από τα ζώα, να προστατευθεί η υγεία των ζώων και ειδικότερα εκείνη του αναπαραγωγικού συστήματος και να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες των εκτροφών. (EL)
Mycotoxins constitute toxic substances produced by certain species of fungi. Among other mycotoxins, aflatoxins are considered to be really dangerous, since they are characterized as carcinogenic for animals and humans. The consumption of aflatoxins through feeds or foods could lead to deleterious effects on animals’ or humans’ health. Research on animals has shown that the general body condition as well as some of the blood parameters, mainly those of the liver could be negatively affected with aflatoxin administration. Regarding the reproductive system, although not extensively studied, some investigators support the negative effects of aflatoxins either on females or on males. More specifically, in male, the size and weight of the genital organs, the spermatogenesis, the number, the motility and the morphology of sperm cells as well as hormones’ concentrations could be affected after exposure of the animals to aflatoxins, making infertility problems more frequent. Most studies refer to laboratory and less to productive animals, while only two studies refer to the possible problems of infertility on men due to aflatoxins. Since reproduction consists one of the most important sectors of animal husbandry, special attention should be paid to nutrition so that the possibility of the aflatoxin consumption by animals would be eliminated, the animal health especially regarding the reproductive system would be protected and economic losses would be ameliorated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σπερματοτοξικές επιδράσεις (EL)
μυκοτοξίνες (EL)
αρσενικά ζώα (EL)
αναπαραγωγή (EL)
σπέρμα (EL)
αφλατοξίνες (EL)
aflatoxins (EN)
mycotoxins (EN)
spermatotoxic effects (EN)
sperm (EN)
male animals (EN)
reproduction (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 201-210 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 4 (2015); 201-210 (EN)

Copyright (c) 2018 GD KOUROUSEKOS, EK THEODOSIADOU (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.