Η χρήση του ΙΤΡΑ ως διαγνωστικού κριτηρίου της σχολικής ετοιμότητας για τη φοίτηση στο δημοτικό στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Η χρήση του ΙΤΡΑ ως διαγνωστικού κριτηρίου της σχολικής ετοιμότητας για τη φοίτηση στο δημοτικό στην Ελλάδα (EL)

Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (EL)

Με το Ιλλινόις Τεστ Ψυχογλωσσικών Ικανοτήτων, ένα τεστ που είναι σταθμισμένο στον ελληνικό χώρο, αξιο­λογήθηκαν οι ψυχογλωσσικές ικανότητες 97 μαθητών, ηλικίας 5 1/2 χρόνων , στην αρχή της φοίτησής τουςστην Α ' τάξη του δημοτικού. Στο τέλος της Α ' τάξης και στο τέλος της Γ ' τάξης αξιολογήθηκε η επίδοσητων μαθητών αυτών στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην αριθμητική και στο λεξιλόγιο. Η αξιολόγηση τηςεπίδοσης έγινε με ερωτηματολόγιο που συμπλήρωνε ο δάσκαλος για κάθε μαθητή χωριστά και με τεστ επίδοσηςπου έφτιαξε η ερευνήτρια. Ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των δύο μεταβλητών, ψυχογλωσσική επίδοση-σχολικήεπίδοση, θα έδειχνε κατά πόσο το ΓΓΡΑ είναι έγκυρο κριτήριο για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότηταςτων μαθητών. Από τα δεδομένα παρατηρήθηκε υψηλή συνάφεια μεταξύ των δύο μεταβλητών. Από τα 12 υποτέσττου ΓΤΡΑ, την υψηλότερη συνάφεια παρουσίασαν τα υποτέστ Συσχέτιση Ακουστικών Παραστάσεων, Ολοκλή­ρωση Ελλιπών Προτάσεων και Ολοκλήρωση Ελλιπών Λέξεων. (EL)

άρθρο (EL)

Ακαδημαϊκή επίδοση -- (EL)
Ψυχολογία, Εφαρμοσμένη -- (EL)
Μαθητές -- Αξιολόγηση -- (EL)
Students, Rating of -- (EN)
Psychology, Applied -- (EN)
Academic underachievement - (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 04, τεύχ. 3, 285-296 (1991) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.