Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού: ISO 9000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού: ISO 9000

Καπαντάκης, Κωνσταντίνος
Χαραλαμπάκης, Αργύρης

Μια συστηματική προσπάθεια για την κατανόηση και βελτίωση της ποιότητας απαιτεί αρχικά την αποσαφήνιση και τον προσεχτικό ορισμό της έννοιας της ποιότητας. Σύμφωνα με τον Crosby (1979) «Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν / υπηρεσία) σημαίνει συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις/ προδιαγραφές του.» Σύμφωνα με τον Juran (1980) «Ποιότητα για ένα είδος είναι η καταλληλότητά του για χρήση.» Σύμφωνα με τον Feigenbaum (1983) «Ως ποιότητα ορίζεται η συλλογή των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης, δια μέσω των οποίων το προϊόν κατά τη χρήση του θα εκπληρώσει τις προσδοκίες των πελατών.» Σύμφωνα με τον Aubrey (1983) «Ποιότητα είναι η συμμόρφωση με τυποποιημένες προδιαγραφές που περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και έχουν βασιστεί στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.» Ο επίσημος ορισμός της ποιότητας σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ - ISO 8402: «Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (προϊόντος ή υπηρεσίας) που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες.» Με πιο απλά λόγια :Ποιότητα είναι η ικανότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας να ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη και δε σημαίνει απαραίτητα πολυτέλεια, το καλύτερο δυνατό, το ακριβότερο κ.λ.π

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό - Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.