Σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου και μελέτη πυρασφάλειας σε εργοστάσιο παρασκευής χημικών προϊόντων = Εssay on professional danger and fire security Measures on a chemical process plant

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύνταξη μελέτης επαγγελματικού κινδύνου και μελέτη πυρασφάλειας σε εργοστάσιο παρασκευής χημικών προϊόντων = Εssay on professional danger and fire security Measures on a chemical process plant

Σταύρου, Αθηνά

Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ , στα πλαίσια υλοποίησης ενεργειών πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής, καθώς και σε συμμόρφωση των απαιτήσεων του Π.Δ. 17/96 προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το προσωπικό της στη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Στα αντικείμενα της μελέτης περιλαμβάνονται: Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τις κτιριακές υποδομές της επιχείρησης λόγω κατασκευής τους. Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις. Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας . Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία. Ο προσδιορισμός των τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων. Ο προσδιορισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων με κριτήριο την αναγκαιότητα υλοποίησης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγιεινή και ασφάλεια
Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.