Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος 2000-2006

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών μεγεθών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος 2000-2006

Τετζιρίδου, Παρθένα

Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ως Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία διαθέτει μία ευρύτατη πελατειακή βάση 2,8 εκατομμύρια ενεργών λογαριασμών και έχει ύψος ενεργητικού 13,05 δισεκατομμύρια και ίδια κεφάλαια μετά τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 770,69 εκατομμύρια ευρώ. Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία επενδύει η εταιρεία είναι ομόλογα, παράγωγα, χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχές στο χρηματιστήριο αξιών και σε ξένα χρηματιστηριακά και εργασίες συναλλάγματος. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προϋποθέτει την διενέργεια υποκειμενικών κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών από την διοίκηση οι οποίες επηρεάζουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όσο και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες και ατομικές καταστάσεις καθώς και στις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος σ’αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.