Η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην τοπική τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην τοπική τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας

Ρόμπη, Στεφανή

Η εργασία αναφέρεται στις μεγαλύτερες, κατά τη γνώμη μου, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παρουσιάζω αναλυτικότερα μερικές από αυτές, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον τουρισμό της περιοχής όπου και δραστηριοποιούνται και τον τρόπο που συμβάλλουν στην το-πική τουριστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής. Στόχος της εργασίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι σε πρώτη φάση η παρουσίαση των σημαντικότερων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ταυτότητα, σκοπός ίδρυσης, δράσεις, γεωγραφική περιοχή δράσεις κ.λ.π) με δρά-ση στη χώρα μας, με αναλυτικότερη παρουσίαση των: Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αρκτούρου (ΠεΚΑ), Καλλιστώ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,WWF Ελ-λάς, σε δεύτερη φάση το έργο των συγκεκριμένων οργανώσεων στην τοπική κοινωνία και τελικά την γενικότερη συμβολή των Οργανώσεων αυτών στην τοπι-κή τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Βασικός στόχος της μελέτης αυτής, είναι μέσα από την αναζήτηση για την συλλο-γή των στοιχείων να έχουμε μια εικόνα για τις Μ.Κ.Ο.(δράσεις, προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σχέσεις με τους τοπικούς φορείς κ.λ.π) και γενικότερα για τις Ορ-γανώσεις Προστασίας και για το πως και αν αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.