Έλεγχοι και μετρήσεις μονώσεων, σύγχρονων γεννητριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Έλεγχοι και μετρήσεις μονώσεων, σύγχρονων γεννητριών

Παυλόπουλος, Γεώργιος

Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες των βιομηχανικών ηλεκτρομονωτικών υλικών. Οι ιδιότητές τους παράλληλα με τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αναπτύσσονται στο ίδιο κεφάλαιο, μας δίνουν την ικανότητα να κρίνουμε την ποιότητα των μονω-τικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες διάκρισης των μονωτικών υλικών ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση, ώστε ανάλογα με τις απαιτήσεις των κατασκευών προς μόνωση, να καταφεύγουμε στην κατάλληλη επιλογή υλικού. Τέλος στο ίδιο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι δύο βασικές θεωρίες για την ερμηνεία του φαινομένου της γήρανσης και διάσπασης, η μακροσκοπική θεω- ρία και η κβαντομηχανική θεωρία. Οι δύο αυτές θεωρίες θα βοηθήσουν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τα φαινόμενα που εμφανίζονται. Το τελευταίο και μεγαλύτερο μέρος της πτυχιακής αφορά τους τακτικούς και περιοδικούς ελέγχους των σύγχρονων αυτών γεννητριών καθώς επίσης αναλύονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και πρακτική εφαρμογή όλων των κανονισμών που αναφέρονται στις μονώσεις των σύγχρονων μηχανών το ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνονται χρήσιμοι ορισμοί για σημαντικά ηλεκτρικά μεγέθη, όπως η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και οι μερικές εκκενώσεις. Δίνονται όμως παράλληλα και οι σχέσεις με τις οποίες θα υπολογίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των μονωτικών υλικών. Έτσι παρατίθενται εκτενείς πίνακες που αναφέρονται στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η πτυχιακή εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις. Τα παραπάνω συμπεράσματα απορρέουν κατά πρώτον από τη μελέτη και παρατήρηση των φαινομένων που «κρύβονται» στις γραφικές παραστάσεις και τα αποτελέσματα των υπολογιζόμενων μεγεθών και κατά δεύτερον από τη σύγκριση κρίσιμων και σημαντικών μεγεθών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικές γεννήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.