Η υπογεννητικότητα ως δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η υπογεννητικότητα ως δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας

Παπακώστα, Αικατερίνη

Το δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά προβλήματα του τόπου, το οποίο μπορεί να είναι ο καταλύτης ακόμη και για την επιβίωση του έθνους μας. Η συνεχιζόμενη αδιαφορία να δώσει ουσιαστικές λύσεις για την δημογραφική γήρανση της χώρας μας εξελίσσεται σε μείζων κοινωνικό θέμα για το μέλλον της Ελλάδας μας. «Κλειδί» για τη λύση του δημογραφικού είναι ο θεσμός της οικογέ-νειας. Η οικογένεια ως βασικός φορέας φροντίδας και στήριξης των μελών της, έχει υποστεί σημαντική εξασθένιση. Μεταπολεμικά συντελέστηκαν κοινωνικό- ικονομικές αλλαγές που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της γεννητικότητας. Σ’αυτό επέ-δρασαν σημαντικά οι αλλαγές στην οικονομική οργάνωση και τον τρόπο μεταβίβα-σης περιουσιακών στοιχείων, οι αυξανόμενες ευκαιρίες για εκπαίδευση, η αστικο-ποίηση, και οι αλλαγές σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων, το αυξανόμενο οικο-νομικό κόστος ανατροφής των παιδιών παράλληλα με τη διαφοροποίηση του ρόλου της οικογένειας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Βασικό ρόλο έπαιξαν και ορισμένοι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η τάση για επικέντρωση στις ατομικές ανάγκες των γονιών, η οποία συνέβαλε στην αλλαγή προτεραιοτήτων και στη μετατροπή του ελεύ-θερου χρόνου τους σε πολύτιμο αγαθό, ο οποίος εξοικονομείται μέσω της απόκτησης λιγότερων παιδιών. Οι ατομικές ανάγκες μπορεί να έχουν διάφορες εκφάνσεις, όπως την επικέντρωση στην επαγγελματική ανέλιξη των γονιών, στην οικονομική ευμάρεια και κοινωνική καταξίωση. Ακόμη τα συμπεράσματα των ερευνών για την υπογεννητικότητα στην Ελλά-δα καταλήγουν σε συσχετισμούς, με κυριότερους λόγους την οικονομική δυσχέρεια, την επαγγελματική απασχόληση, την έλλειψη βοήθειας και χρόνου, την αποφυγή δεσμευσης και την στενότητα κατοικίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.