Εφαρμοσμένες δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών μονάδων 4&5 αστέρων της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εφαρμοσμένες δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό. Η περίπτωση των ξενοδοχειακών μονάδων 4&5 αστέρων της Κρήτης

Φασκολάκη, Ζαχαρένια

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διευκρινιστεί ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό και ο τρόπος που εφαρμόζονται στα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων στην Κρήτη. Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: μελέτη της έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων και του Τουρισμού, εξέταση του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων στον Τουρισμό, εξέταση του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες, ανάλυση προσόντων που πρέπει να διαθέτει ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων σε ξενοδοχείο, ανάλυση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ένας υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων σε ξενοδοχείο, καταγραφή της οργάνωσης τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων σε ξενοδοχεία, εξέταση του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων σε θέματα επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων στις ξενοδοχειακές μονάδες Το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας θα εξετασθεί βάσει της Ελληνικής βιβλιογραφίας και το υλικό αντλείται από τη σχετική βιβλιογραφία απ’ όπου βρίσκονται τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας που περιέχει την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων, προέρχεται από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις, βάσει της ποιοτικής έρευνας. Ειδικότερα, η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και περιέχει ένα κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται η ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων και οι ορισμοί των Δημοσίων Σχέσεων και του Τουρισμού. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων στον Τουρισμό και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά το ερευνητικό κομμάτι της και περιέχει δύο κεφάλαια και τα αποτελέσματα της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, ο σκοπός της, οι τεχνικές συλλογής των ερευνητικών δεδομένων καθώς και η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων από τις συνεντεύξεις. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.