Παρουσίαση μηχανογραφημένης τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, μιας εταιρείας στην διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσης = Presentation of comouterized status c bookkeeping for an accounting period

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παρουσίαση μηχανογραφημένης τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, μιας εταιρείας στην διάρκεια μιας διαχειριστικής χρήσης = Presentation of comouterized status c bookkeeping for an accounting period

Καββαδάς, Σπυρίδων

Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στις ανώνυμες εταιρίες. Την έννοια, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών, το καταστατικό και την διαδικασία σύστασης. Τον τρόπο διοίκησης, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης αναφέρεται στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί μια ανώνυμη εταιρεία. Στο πρακτικό μέρος αποτυπώνονται τα λογιστικά γεγονότα ενός μηνός (Ιανουάριος 2013) στα βιβλία μιας ανώνυμης εταιρείας και παρακολουθούνται οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις της. Για λόγους οικονομίας, θεωρείται ότι η εταιρεία συνεχίζει την δραστηριότητα της μέχρι 31/12/13 και προκειμένου να έχουμε αξιόλογα ποσά κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων (ισολογισμός), καταχωρήσαμε λογιστικό άρθρο χρεοπίστωσης του συνόλου σχεδόν των λογαριασμών. Με βάση το ισοζύγιο που προέκυψε συντάξαμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η μηχανογραφική παρακολούθηση έγινε με το λογιστικό πρόγραμμα «extra λογιστική διαχείριση» της εταιρείας EPSILON NET.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Τήρηση βιβλίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.