Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ορεινές περιοχές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ορεινές περιοχές

Τύπου, Κυριακή

Η εργασία αναφέρεται στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στις οικονομικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συμβαίνουν σε μια περιοχή η οποία συσχετίζεται άμεσα με τον τουρισμό. Συγκεκριμένα γίνεται μια διερεύνηση για το πόσο εύκολο μια ορεινή περιοχή μπορεί να έχει παράλληλα και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη πέρα από τις δυσκολίες συνήθως παρατηρούνται σε αυτές τις περιοχές. Η εξετάζουσα λοιπόν ορεινή περιοχή της πτυχιακής είναι η Βλάστη στην οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επενδυτικά προγράμματα αγροτουρισμού. Με σκοπό να διερευνηθεί η συμβολή και η απόδοση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές, διενεργήθηκε μια εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν στις αρμόδιες αρχές και επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στα επενδυτικά προγράμματα και χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες με τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η έρευνα εξετάζει τις οικονομικες, κοινωνικο-πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προήλθαν ύστερα από τη τουριστική κίνηση στη περιοχή. Τέλος, μετά την επεξεργασία των ευρημάτων εξάγονται συμπεράσματα τα οποία σχετίζονται και με το υπόλοιπο θεωρητικό κομμάτι της πτυχιακής για το αν υπάρχει τουριστική ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές και κατά πόσο η ανάπτυξη αυτή είναι βιώσιμη.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.