Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αποτίμηση επιχειρήσεων

Τσακώντσης, Κωνσταντίνος

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία επιχειρήθηκε η ανάλυση της αποτίμησης των επιχειρήσεων, για το λόγο ότι ο προσδιορισμός της αξίας μιας επιχείρησης είναι χρήσιμος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως για παράδειγμα: αλλαγή ιδιοκτησίας, πώληση, απόκτηση μεριδίων - μετοχών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.α. Στην εν λόγω εργασία παρατίθενται τέσσερα κεφάλαια, και αναλυτικότερα: Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις στρατηγικού και τακτικού χαρακτήρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα, α) η Ποιότητα της διοίκησης, και β) οι προσδοκίες της επιχείρησης. Στο Κεφάλαιο 2 μελετώνται, α) η αποτίμηση των επιχειρήσεων αλλά κι εκείνες του διαδικτύου, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, β) οι μέθοδοι της αποτίμησης αλλά και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων. Στο Κεφάλαιο 3 συζητούνται η αποτίμηση των λογαριασμών ισολογισμού και συγκεκριμένα, α) οι πηγές προέλευσης των μέσων δράσης, β) η ταξινόμηση των στοιχείων ισολογισμού, γ) το κυκλοφορούν ενεργητικό, όπως και τα αποθέματα, οι αποσβέσεις, και δ) οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται τα συμπεράσματα του όλου θέματος, ενώ η πτυχιακή κλείνει με τον επίλογο και τη βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.