Εξ' αποστάσεως εργασία με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του διαδικτύου: οι εξελίξεις στον τομέα αυτό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό: οι ηθικές - νομικές προεκτάσεις, το μέλλον και οι προοπτικές ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εξ' αποστάσεως εργασία με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του διαδικτύου: οι εξελίξεις στον τομέα αυτό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό: οι ηθικές - νομικές προεκτάσεις, το μέλλον και οι προοπτικές ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα

Χούντα, Αναστασία

Η τηλεργασία ως ευέλικτη μορφή εργασίας επεκτείνεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο τροφοδοτούμενη διαρκώς από την συνεχή ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στην γνώση των κατευθύνσεων που αφορούν τις πολιτικές ευέλικτων μορφές εργασίες και τηλεργασίας και την συμβολή τους στην συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παράλληλα συμβάλλει στην δημιουργία οριζόντιας γνώσης, που θα οδηγήσει στην δημιουργία μιας μεθοδολογίας εφαρμογής τηλεργασίας και η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του ελληνικού δημόσιου τομέα, με σκοπό την βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αρχικά οριοθετούνται οι έννοιες της ευέλικτης εργασίας και ειδικότερα της τηλεργασίας και δίνονται βασικές πληροφορίες σε σχέση με την ιστορική της εξέλιξη, τις μορφές, τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές της. Ακολουθεί περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της τηλεργασίας στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο των δημοσιογράφων, των τραπεζικών και των εμποροϋπαλλήλων. Παρουσιάζονται αναφορές σε καλές πρακτικές από τον Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Ελληνικό χώρο, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που καταγράφηκαν από ευρωπαϊκά δίκτυα και από το διαδίκτυο. Από την μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και των καλών πρακτικών διακρίνονται οι τάσεις και οι προοπτικές, τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της τηλεργασίας αλλά και οι ιδιαιτερότητες εφαρμογής της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αξιοποιείται τέλος διεθνής πρακτική και βιβλιογραφία, όπου εξετάζονται με επιχειρηματολογία που προκύπτει από άρθρα, αποτελέσματα μελετών, ερευνών καίρια ζητήματα που αφορούν την τηλεργασία και την εφαρμογή της, όπως είναι οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της τηλεργασίας, θέματα που αφορούν την διοίκηση-διαχείριση μοντέλων τηλεργασίας και καθώς και ζητήματα μεθοδολογίας εφαρμογής, τεχνολογίας και νομοθεσίας. Με βάση τα παραπάνω διερευνάται, με ποιόν τρόπο και σε ποιο βαθμό μπορεί η τηλεργασία να συνεισφέρει άμεσα, αφενός στην βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου στην συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.