Ο κλάδος των τροφίμων στην Ελλάδα. Χρηματοοικονομική ανάλυση της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ = The Food Products sector in Greece. An analysis of the financial statements of Athens exchange company: Kreta Farm SA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο κλάδος των τροφίμων στην Ελλάδα. Χρηματοοικονομική ανάλυση της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ = The Food Products sector in Greece. An analysis of the financial statements of Athens exchange company: Kreta Farm SA

Κουλούρη, Σοφία

Η παρούσα εργασία αφορά τη χρηματοοικονομική ανάλυση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σε σύγκριση με μία άλλη εταιρεία του ίδιου κλάδου, την CHIPITA 1NTERNATINAL S.A. Η ανάλυση αυτή στηρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών και αφορά την πενταετία 2000 έως 2004. Χρησιμοποίησα τα σύνολα των επιμέρους ποσών των ισολογισμών και με βάση αυτά έκανα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ και ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ των εταιρειών απομονωμένα αλλά και σύγκριση της μιας με την άλλη, καθώς επίσης βρήκα και τους βασικούς αριθμοδείκτες για καλύτερη ανάλυση των εταιρειών. Οι πηγές στις οποίες στηρίχθηκα είναι βιβλιογραφία, internet και οι γνώσεις που απέκτησα τη διάρκεια των σπουδών μου. Πρώτα από όλα έκανα την συγκριτική ανάλυση για να δω πως πάνε οι εταιρείες στην υπό εξέταση περίοδο. "Οριζόντια ανάλυση ή αλλιώς συγκριτική ανάλυση είναι η ανάλυση στην οποία χρησιμοποιούνται διαχρονικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός αριθμού ετών, υπολογίζονται οι δείκτες μεταβολής σε εκατοστιαία βάση για κάθε χρηματοοικονομικό μέγεθος και στη συνέχεια εξετάζονται και αξιολογούνται οι εμφανιζόμενες διαχρονικές μεταβολές. Μία πρώτη παρατήρηση και βασικότερη βέβαια είναι ότι η βασική εταιρεία για τη συγκεκριμένη ανάλυση, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. σε σύγκριση με την άλλη εταιρεία, την CHIPITA, δεν πάει και τόσο καλά στις πωλήσεις με αποτέλεσμα να έχει πολλές υποχρεώσεις οι οποίες τη δεσμεύουν και ο τζίρος της είναι χαμηλός. Στη συνέχεια, έκανα την κάθετη ανάλυση. Κάθετη ανάλυση ή αλλιώς δείκτης τάσης είναι η ανάλυση στην οποία εκφράζονται τα διάφορα μεγέθη που περιλαμβάνονται σε μια χρηματοοικονομική κατάσταση, σε εκατοστιαία σύνθεση και στη συνέχεια εξετάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Στην κάθετη λοιπόν ανάλυση είδα λεπτομερώς από τι επηρεάζονται τα γενικά σύνολα των επιμέρους ισολογισμών. Τέλος, υπολόγισα τους αριθμοδείκτες καθώς επίσης και τα διαγράμματα αυτών οι οποίοι με βοήθησαν να βγάλω πιο αξιόπιστα και σίγουρα συμπεράσματα για την πορεία τοιν εταιρειών. "Αριθμοδείκτες είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως προς ένα άλλο, και εκφράζεται με απλή μαθηματική μορφή. Οι δείκτες αυτοί συνοψίζουν με συστηματικό τρόπο μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεδομένων, την εξέλιξη των οποίων επιθυμούμε να εξετάσουμε. Πολύ περιληπτικά μπορώ να πω ότι η εξέλιξη της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ δεν είναι και τόσο καλή (σε σύγκριση πάντα με την άλλη εταιρεία του ίδιου κλάδου) .Αυτό βέβαια, θα μπορούσα να πω. είναι λογικό για το λόγο ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ εισήχθηκε στο χρηματιστήριο το 2000 (όπου αποτελεί για την παρούσα ανάλυση το έτος βάσης), επομένως βρίσκεται σε ένα στάδιο πειραματισμού σε σύγκριση με άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν ήδη εισαχθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλάδος τροφίμων
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.