Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ε.

Φασούλα, Ελένη

Η πτυχιακή εργασία αναλύει την έννοια και τα χαρακτηριστικά των ανωνύμων εταιριών. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζει την Την 23 Φεβρουάριου 1998 στην Κοζάνη ο Στέργιος Καραστέργιος του Παρασκευά και ο Κων/νος Καραστέργιος του Παρασκευά συνέστησαν την εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ -ΨΥΓΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». Ως έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Κοζάνης του Νομού Κοζάνης -οδός Κάτω Σφαγεία και υποκατάστημα στην οδό Βοσπόρου αρ.1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ίδρυση της βιομηχανίας ψύχους. Η εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) παντός είδους οπωρολαχανικών και άλλων συναφών ειδών. Η διαλογή, συσκευασία και τυποποίηση οπορολαχανικών και άλλων συναφών ειδών . Η συσκευασία , τυποποίηση και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς όλων των ειδών τροφίμων και ποτών. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ή άλλων συναφών ειδών. Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής και τέλος η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Η διάρκεια αυτή όμως μπορεί να παρασταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εξήντα εκατομμύρια(60.000.000)δραχμές και ο αριθμός των μετοχών ορίζεται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10 000) δραχμών η κάθε μια και είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% του συνόλου της για μια πενταετία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.