Διερεύνηση και καταγραφή των τάσεων της αγοράς εργασίας των γουνοποιών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διερεύνηση και καταγραφή των τάσεων της αγοράς εργασίας των γουνοποιών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

Ζησιάδη, Κωνσταντίνα
Βούκα, Ευγενία

Ο κλάδος της γούνας, αποτελούσε σημαντικό τομέα στις διεθνείς εμπορευματικές ροές. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η πόλη της Καστοριάς και της Σιάτιστας αποτελούν δύο απο τα σημαντικότερα κέντρα γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των παραγόντων που επιδρούν στην αγορά εργασίας του κλάδου της γούνας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην περιοχή της Καστοριάς. Επίσης γίνεται προσπάθεια για να προσδιοριστεί το μέγεθος της υφιστάμενης απασχόλησης του κλάδου της γούνας ,καθώς και η κοινωνικοοικονομική της σημασία , τόσο για το νομό Καστοριάς ,όσο και για την ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Επιχειρείται επίσης ,η καταγραφή των σημειούμενων αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις , οι οποίες έχουν επέλθει στις εργασίες του κλάδου λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας καθώς και των αλλαγών που έχουν επέλθει στο εμπόριο γούνας. Μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών του κλάδου της γούνας, του υφισταμένου μεγέθους της απασχόλησης αλλά και των σημειούμενων αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις γίνεται προσπάθειες να εκτιμηθούν οι τάσεις της απασχόλησης του κλάδου , σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι μελλοντικές ανάγκες σε νέες ειδικότητες. Οι πηγές για την συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων ήταν ποικίλες και χρησιμοποιήθηκαν σημαντικές πληροφορίες από βιβλία και διάφορα άλλα έντυπα όπως τοπικές εφημερίδες ,διαφημιστικά φυλλάδια κτλ. Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν επίσης ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που προέκυψαν από σημαντικό αριθμό προσωπικών συναντήσεων με εκπροσώπους του κλάδου και από διάφορους επίσημους φορείς όπως Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς, ΟΑΕΔ.

Thesis
NonPeerReviewed

Γούνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.