Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αποσβέσεις

Μουτσάκης, Νικόλαος

Μέσα από την πτυχιακή μου εργασία, μου δίνετε η ευκαιρία να προσπαθήσω να αποδείξω πόσο σημαντικές είναι οι αποσβέσεις στις επιχειρήσεις. Μόνο με την σκέψη, ότι η διενέργεια αποσβέσεων έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για την επιχείρηση είτε υπάρχουν κέρδη είτε ζημίες, καταλαβαίνουμε αμέσως πόσο σημαντικό ρόλο κατέχουν οι αποσβέσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσω μία γενική εικόνα περί των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων, βασικές έννοιες, και τις κυριότερες μέθοδοι των πάγιων στοιχείων κατά τη διεθνή λογιστική θεωρία και πράξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρω την απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου και τους τρόπους αποσβέσεως του κεφαλαίου στις Α.Ε. γενικά περί αποσβέσεως του κεφαλαίου και τους τρόπους αποσβέσεως του κεφαλαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνω μία αναφορά σε ειδικές κατηγορίες πρόσθετων αποσβέσεων, στον υποχρεωτικό χαρακτήρα των αποσβέσεων και στις ειδικές περιπτώσεις αποσβέσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζω αποσβέσεις εγκαταστάσεων, μηχανημάτων φθαρτών υλικών και γενικά κινητής ή ακίνητης περιουσίας, γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων και έννοιες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο πέμπτο κεφάλαιο γράφω για τα πάγια μικρής αξίας, στο μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων Γ.Λ.Σ., αποσβέσεις ελευθέρων επαγγελμάτων, πάγια που δεν υπόκειται σε τμηματική απόσβεση, και πως υπολογίζονται οι αποσβέσεις σε περίπτωση μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Τέλος, αναφέρομαι στην κριτική των τακτικών αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων, λεπτομερής αναφορά στις πρόσθετες αποσβέσεις, κριτική των πρόσθετων αποσβέσεων, προϋποθέσεις για την αναγνώριση της αποσβέσεως ως εκπεστέας από τα έσοδα δαπάνης, συμπεράσματα περί των αποσβέσεων και της λογιστικής αυτών στη Χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποσβέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.