Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιριών

Σιατήρα, Ελευθερία

Οι προσωπικές εταιρίες είναι μια κατηγορία από τις εταιρίες εμπορικού δικαίου. Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική συνεργασία είναι οι προσωπικές ικανότητες των εταίρων, οι γνώσεις κάποιου ή κάποιων από αυτούς στο αντικείμενο της σχεδιαζόμενης οικονομικής δραστηριότητας, η καλή φήμη που απολαμβάνουν ως άτομα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, οι συγγενικές ή φιλικές σχέσεις που τους συνδέουν. Διακρίσεις προσωπικών εταιριών. Οι προσωπικές εταιρίες διακρίνονται στους εξής τύπους εταιριών: >Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.): Αντιπροσωπευτικότερη μορφή προσωπικής εταιρίας αποτελεί η Ομόρρυθμη Εταιρία, στην οποία όμως η έκταση της ευθύνης των εταίρων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, επειδή ευθύνονται απεριόριστα - δηλαδή και με την προσωπική τους περιούσια - και αλληλέγγυα ή «εις ολόκληρον» δηλαδή ο καθένας ευθύνεται για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας. > Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.): Είναι όμως δυνατό μερικοί από τους συμβαλλόμενους για τη σύσταση προσωπικής εταιρίας να μην επιθυμούν να φέρουν την απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη. Τούτο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ετερόρρυθμης Εταιρίας στην οποία ο κίνδυνος ενός ή περισσοτέρων εταίρων, των ετερόρρυθμων εταίρων περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής τους ή και σε μεγαλύτερο που καθορίζεται από την εταιρική σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση έπειτα από κακή έκβαση των εταιρικών υποθέσεων δεν μπορεί να εξοφλήσει τους πιστωτές της, οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν την πέρα από την εισφορά τους διαφορά μέχρι το ποσό που ευθύνονται. Στην Ε.Ε. υπάρχει και ένας τουλάχιστον εταίρος, ομόρρυθμος, που ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο. >Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρία: Στις προσωπικές εταιρίες συγκαταλέγεται και η χωρίς νομική προσωπικότητα Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρία, με την οποία συνήθως αναλαμβάνονται ευκαιριακές δραστηριότητες. Στην εταιρία αυτή η εταιρική σύμβαση ισχύει μόνο μεταξύ των συνεταίρων, ενώ έναντι τρίτων η εταιρία είναι ανύπαρκτη. Οι εταίροι συναλλάσσονται με τους τρίτους καθένας στο όνομά του, ενώ οι μεταξύ των σχέσεις ρυθμίζονται από τις ιδιαίτερες συμφωνίες των.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.