Παρουσίαση και ανάλυση της εταιρείας Α.& Φ. Ιωαννίδης Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση και ανάλυση της εταιρείας Α.& Φ. Ιωαννίδης Α.Ε.

Τσακαλίδης, Σπύρος

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Στο πρώτο εξετάζω το νομικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών , στις οποίες ανήκει και η Εταιρεία Α.&Φ. Ιωαννίδης. Εξετάζονται σ’ αυτό τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Ανωνύμων Εταιρειών, η ίδρυση και επωνυμία τους, τα βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν, το ελεγκτικό σύστημα που διαθέτουν, το καταστατικό που οφείλουν να έχουν, τους ισολογισμούς που οφείλουν να πραγματοποιούν, τα των μετοχών και μετόχων τους, είτε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είτε όχι, τα των αυξήσεων, μειώσεων ή αποσβέσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου και τα της φορολόγησής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η Εταιρεία Α. & Φ. Ιωαννίδης: το ιστορικό της ίδρυσής της, οι δραστηριότητες της επιχείρησης, οι προμηθευτές και πελάτες της, τα υποκαταστήματα που διαθέτει, το λογιστικό της σχέδιο, α-ριθμοδείκτες και τα οργανογράμματα προσωπικού και των τμημάτων Πω-λήσεων, Ανταλλακτικών, Γεωργικών Ελκυστήρων και Γεωργικών Εργαλείων. Το κεφάλαιο κλείνει με την εξαγωγή σύντομων συμπερασμάτων. Στο τρίτο τέλος κεφάλαιο και σε παράρτημα περιλαμβάνονται οι νόμοι που διέ-πουν τις Ανώνυμες Εταιρείες, το καταστατικό της Α.&Φ. Ιωαννίδης καθώς και άλλα λογιστικά έντυπα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.