Σύγκριση μεθόδων τεχνικής ανάλυσης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο = Comparing methods of technical analysis in Greek Stock Exchange Market

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σύγκριση μεθόδων τεχνικής ανάλυσης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο = Comparing methods of technical analysis in Greek Stock Exchange Market

Σιδέρης, Χρυσόστομος

Η αγορά και η πώληση μετοχών όμως, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον προοπτικές για κέρδη, συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ρίσκο. Έτσι, από πολύ νωρίς αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες για την πρόβλεψη των τιμών στο χρηματιστήριο. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι δύο: Η θεμελιώδη ανάλυση, η οποία έχει συγκεντρώσει κατά καιρούς το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, και η τεχνική ανάλυση, η οποία ξεκίνησε σαν πρακτική από τους χρηματιστές, και όπου σαν τομέας, η ακαδημαϊκή έρευνα είναι σχετικά περιορισμένη. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την τεχνική ανάλυση. Σκοπός της είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των δημοφιλέστερων εργαλείων πρόβλεψης της τεχνικής ανάλυσης στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει σύγκριση των αποτελεσμάτων ώστε να διαπιστωθεί πιο εργαλείο από αυτά προσφέρει τις καλύτερες προβλέψεις για το Ελληνικό χρηματιστήριο. Ο έλεγχος θα γίνει μέσω του προγράμματος Matlab 2012, με το οποίο και θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συναρτήσεις, που θα εντοπίζουν τα σήματα αγοράς και πώλησης, και στη συνέχεια θα υπολογίζουν το συνολικό ποσοστό κέρδους / ζημίας που δίνει ο κάθε Τεχνικός δείκτης. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιηθούν οι ιστορικές τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών των 12 τελευταίων ετών περίπου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο θεωρητικό κομμάτι που αναπτύσσεται στα πρώτα δύο κεφάλαια και στο πρακτικό κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται στο τελευταίο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια γενικότερη αναφορά στο χρηματιστήριο, στο ρόλο που αποσκοπεί, στις δυνάμεις που το επηρεάζουν, και στις σύγχρονες θεωρίες πρόβλεψης των τιμών των μετοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Ελληνικό χρηματιστήριο, στις ιδιαιτερότητές του, στα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρει, στη δομή και λειτουργία του. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος της τεχνικής ανάλυσης. Περιγράφεται η θεωρία της, οι βασικότερες διαφορές της από τη θεμελιώδη ανάλυση, τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προβλέψεις. Τέλος στο κεφάλαιο 3 επιλέγονται και εφαρμόζονται οι πιο αντιπροσωπευτικοί μέθοδοι Τεχνικής Ανάλυσης στο Ελληνικό χρηματιστήριο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία του ελέγχου και γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.