Η επιρροή των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επιρροή των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις

Αντωνιάδης, Αλέξανδρος - Δημήτριος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών ως μέσων για την επίτευξη των στόχων των Δημοσίων Σχέσεων καθώς και ο βαθμός στον οποίο τα συγκεκριμένα μέσα συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των Δημόσιων Σχέσεων. Χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν από βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, τα οποία βοήθησαν στην κατανόηση του θέματος των δημοσίων σχέσεων αλλά και της συμβολής των νέων τεχνολογιών σε αυτές. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το αντικείμενο των Δημόσιων Σχέσεων και παρουσιάζεται μια αναλυτική περιγραφή των μέσων μαζικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Δημόσιων Σχέσεων. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι κύριες διαφορές μεταξύ των Δημόσιων Σχέσεων και των υπολοίπων μεθόδων προώθησης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, άμεσο μάρκετινγκ, προσωπικές πωλήσεις).Κατόπιν αναλύονται στοιχεία που σχετίζονται με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία των δημόσιων σχέσεων, τον ρόλο του Διαδικτύου στην πραγματοποίηση του έργου των Δημόσιων Σχέσεων και τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις. Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του θέματος και προτάσεις οι οποίες αφορούν στη διεύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στον τομέα των Δημόσιων Σχέσεων και τα προτεινόμενα μέτρα περιορισμού των αρνητικών συνεπειών της χρήσης αυτών, παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.