Ατμοσφαιρική ρύπανση, βενζόλιο και καταμέτρηση του με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση, βενζόλιο και καταμέτρηση του με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας

Ποιμενίδης, Μηχαήλ
Αφρίδης, Γρηγόριος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε έξη (6) κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Γίνεται εκτενείς αναφορά σε έναν ατμοσφαιρικό ρύπο «νέας γενιάς», το βενζόλιο, καθώς και η πειραματικές του μετρήσεις στην πόλη της Κοζάνης με βάση την μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Το πρώτο, εισαγωγικό, κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή καθώς και στοιχεία για την φυσική σύσταση της ατμόσφαιρας. Επίσης αναλύεται η ρύπανση σε αστικές περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι, από πλευράς επιπτώσεων και συχνότητας εμφάνισης, ρύποι καθώς και οι σημαντικότερες πηγές τους. Η παρουσίαση δεν περιορίζεται μόνο στις ανθρωπογενείς πηγές αλλά γίνεται μια αναφορά και στις φυσικές πηγές ρύπανσης. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με το βενζόλιο και πως αυτό βρίσκεται στην ατμόσφαιρα που αναπνέουμε καθημερινά καθώς και τις επιπτώσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση της μεθόδου, με την οποία έγιναν οι μετρήσεις στην πόλη της Κοζάνης, της αέρια χρωματογραφία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οργανολογία του αέριου χρωματογράφου που χρησιμοποιήθηκε και ακολουθεί η πρακτική άσκηση πάνω στον ρύπο βενζόλιο σύμφωνα με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Και η εργασία κλείνει εκφράζοντας τα συμπεράσματα των πειραματικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Στις τελευταίες σελίδες παρατίθεται ένας ευρύς κατάλογος βιβλιογραφίας τόσο έντυπης όσο και ηλεκτρονικής (διευθύνσεις διαδικτύου).

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.