Η χρηματοοικονομική διαχείριση στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος ERP στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η χρηματοοικονομική διαχείριση στα πλαίσια της εγκατάστασης ενός συστήματος ERP στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών

Βολογιάννη, Ευαγγελία-Βασιλική
Λίνα, Μαρία

Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στο να καταγράψει τη σπουδαιότητα του κλάδου των μεταφορών για την Ελληνική και διεθνή οικονομία. Επίσης αναλύεται η αναγκαιότητα των μεταφορικών επιχειρήσεων να διαθέτουν σύγχρονα ERP συστήματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο κλάδος των μεταφορών στην Ελλάδα και στη διεθνή αγορά, παραθέτοντας γενικά στοιχεία που τον απαρτίζουν μέσα από τις μεγαλύτερες Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ακόμα παρουσιάζεται η θέση των Ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον αλλά και οι προοπτικές βελτίωσης τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ERP συστημάτων, η αναγκαιότητα τους και τα οφέλη που παρέχουν στις Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις παραμέτρους που αποτελούν ένα ERP σύστημα προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που πρέπει να ελέγχει μια επιχείρηση για να ενημερώνεται για την πορεία της. Τέλος παρέχονται πληροφορίες για τις βασικότερες εκτυπώσεις που προκύπτουν μέσα από το ERP σύστημα της επιχείρησης. Συνοψίζοντας παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεξοδική μελέτη της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.